Bài tập trắc nghiệm ôn chương 2 hóa 10 có đáp án

Bảng tuần hoàn hóa học 10 là 1 trong chương cực kỳ quan trọng, nó góp cho các bạn hiểu thêm các điều lí thú về các nguyên tố cũng giống như biết được địa chỉ của yếu tắc đó. Và cũng ít nhiều bạn gặp gỡ khó khăn trong việc học chương này, bởi vì thế chúng tôi đã tổng hợp cỗ tài liệu bài tập Hóa 10 chương 2 bao gồm đáp án để tiếp mức độ cho các bạn trong quá trình học chương này. Hãy bên nhau theo dõi tài liệu nhé.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm ôn chương 2 hóa 10 có đáp án

TẢI XUỐNG PDF ↓

Bài tập Hóa 10 chương 2 bao gồm đáp án

Dạng 1: mối quan hệ giữa vị trí với kết cấu nguyên tử và đặc thù nguyên tố, tính chất hợp chất

Bài 1: đến nguyên tử bao gồm kí hiệu 16-32X

a/ khẳng định các quý hiếm A, Z, p, n, e? thương hiệu X? cấu hình e?

b/ Xác xác định trí X trong bảng tuần hoàn?

c/ X là kim loại, phi kim giỏi khí hiếm? Giải thích?

d/ Hóa trị tối đa với oxi? bí quyết oxit cao nhất?

e/ Hóa trị với H trong hợp chất khí? công thức hợp hóa học khí với H? (nếu có).

f/ công thức hidroxit tương ứng? cho biết thêm nó có tính axit xuất xắc bazo?

Bài 2: nhân tố Y ở trong chu kì 3, đội VA.

a/ Y gồm bao nhiêu lớp e? Y tất cả bao nhiêu e hóa trị? những e hóa trị này trực thuộc lớp e nào?

b/ Viết cấu hình e nguyên tử của Y?

Bài 3: nguyên tố X nằm trong chu kì 4, nhóm IIIB.

a/ Y gồm bao nhiêu lớp e? X bao gồm bao nhiêu e hóa trị? những e hóa trị này thuộc lớp e nào?

b/ Viết cấu hình e nguyên tử của X?

Dạng 2 : So sánh đặc thù các nguyên tố bên cạnh và hợp hóa học oxit, hidroxit của chúng

Bài 1. Sắp đến xếp các nguyên tố sau: O, C, N, F, B, Be, Li theo chiều tăng mạnh tính phi kim? Giải thích?

Bài 2. Sắp xếp các nguyên tố sau: Na, Li, Cs, K, Rb theo chiều giảm dần tính kim loại? Giải thích?

Bài 3. Sắp xếp các nguyên tố sau: N, O, P, F theo chiều bớt dần tính phi kim? Giải thích?

Bài 4. Sắp đến xếp những nguyên tố sau: Na, K, Rb, Mg, Al theo chiều tăng đột biến tính kim loại? Giải thích?

Bài 5. Sắp đến xếp các nguyên tố sau: C, S, N, F, O, H, Si, Cl theo chiều tăng vọt tính phi kim? Giải thích?

Bài 6. Sắp tới xếp các hợp hóa học sau theo chiều giảm dần tính bazo: Al2O3, Na2O, SiO2, MgO, SO3,P2O5, Cl2O7

Bài 7. Chuẩn bị xếp các hợp chất sau theo chiều tăng ngày một nhiều tính axit: NaOH, H2SiO3,HClO4, Mg(OH)2, Al(OH)3, H2SO4.

Dạng 3: xác định hai nguyên tố thuộc thuộc cùng 1 chu kì ở hai đội A liên tiếp

Bài 2: Phân tử X2Y gồm tổng số phân tử proton là 23, biết X với Y ở nhị ô liên tiếp trong 1 chu kì. Xác minh X cùng Y, viết cấu hình e của X và Y, cách làm hợp chất?

Bài 3 : hai nguyên tố X và Y nghỉ ngơi hai team A liên tục trong BTH. Y thuộc nhóm VA. Ở trạng thái 1-1 chất X với Y không phản ứng với nhau. Tổng cộng proton trong hạt nhân của X cùng Y là 23. Xác định X, Y. Viết cấu hình e và xác định tính hóa chất cơ bản của chúng?

Dạng 4 : xác định hai nguyên tố cùng thuộc một nhóm A ở nhị chu kì liên tiếp

Bài 1. Hai nguyên tố A với B thuộc cùng một đội A và ở hai chu kỳ thường xuyên của bảng tuần hoàn. Tổng số điện tích hạt nhân của A cùng B là 52.

a. Khẳng định A và B?

b. Viết cấu hình electron nguyên tử của A cùng B?

Bài 2. Nhị nguyên tố A với B bao gồm tổng số điện tích hạt nhân là 58. Biết A cùng B thuộc và một phân nhóm cùng ở nhị chu

kỳ tiếp tục của bảng tuần hoàn.

a. Xác định A và B?

b. Viết cấu hình electron nguyên tử của A cùng B?

Dạng 5 : xác minh tên nguyên tố dựa vào công thức oxit cao nhất và phương pháp hợp hóa học khí cùng với hidro

Bài 1.

a) Oxit tối đa của yếu tắc R thuộc team IIA đựng 71,43% trọng lượng của R. Xác minh tên R?

b) Hợp hóa học khí cùng với H của nhân tố R thuộc nhóm VA chứa 17,65% trọng lượng H. Khẳng định R?

Bài 2. Hợp chất khí với hidro của một nguyên tử ứng với bí quyết RH4. Oxit tối đa của nó cất 53,3% oxi. Kiếm tìm nguyên tố đó.

Bài 3. Hợp chất khí với hidro của một nguyên tử ứng với công thức RH3. Oxit cao nhất của nó chứa 56,33% khối lượng của oxi. Kiếm tìm nguyên tố đó. Bài xích 4. Oxit tối đa của yếu tắc R tất cả công thức RO3. Hợp chất khí của nó với hiđro gồm 5,88 % hiđro về khối lượng. Search R.

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Vị trí của nguyên tử có cấu hình electron 1s2s2p3s3p5 trong bảng tuần hoàn là

A. ô vật dụng 17, chu kì 3, đội VIIA

B. ô máy 17, chu kì 2, team VIIA

C. ô lắp thêm 16, chu kì 3, team VIIA

D. ô vật dụng 12, chu kì 2, đội VIIA

Câu 2. Yếu tắc M có thông số kỹ thuật electron phân phần ngoài cùng là 3s. địa chỉ của M vào bảng tuần trả là

A. ô sản phẩm 10, chu kì 2, team IIA

B. ô sản phẩm 18, chu kì 3, team VIIIA

C. ô lắp thêm 11, chu kì 3, nhóm IA

D. ô sản phẩm công nghệ 12, chu kì 2, đội VIIA

Câu 3. Yếu tố A tất cả Z = 10, địa điểm của A vào bảng tuần trả là

A. Chu kì 1, nhóm VIIA

B. Chu kì 2, đội VIIIA

C. Chu kì 4, nhóm VIA

D. Chu kì 3, đội IVA

Câu 14. Độ âm điện của các nguyên tố. F, Cl, Br, I xếp theo chiều giảm dần là

A. Cl > F > I > Br

B. I > Br > Cl > F

C. F > Cl > Br > I

D. I > Br > F > Cl

Câu 15. Nửa đường kính nguyên tử những nguyên tố Na, Li, Be, B theo chiều tăng vọt là

A. B Al2O3 > MgO > SiO2.

B. Al2O3 > SiO2 > MgO > Na2O.

C. Na2O > MgO > Al2O3 > SiO2.

D. MgO Một số thắc mắc trắc nghiệm trong đề thi ĐHCĐ

Câu 5: Trong một đội nhóm A, trừ team VIIIA, theo hướng tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì (ĐH khối B – 2007)

A. Tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần

B. Tính phi kim sút dần, bán kính nguyên tử tăng dần.

C. độ âm điện bớt dần, tính phi kim tăng dần.

D. Tính kim loại tăng dần, nửa đường kính nguyên tử sút dần. Câu 6: trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion với tổng số electron trong XY là 20. Biết trong đều hợp chất, Y chỉ bao gồm một mức lão hóa duy nhất. Cách làm của XY là

A. AlN

B. NaF

C. LiF

D. MgO (ĐH khối B – 2007)

Câu 7: nửa đường kính nguyên tử của những nguyên tố: 3 8 9 11 Li, O, F, na được xếp theo trang bị tự tăng vọt từ trái qua cần là

A. F, O, Li, Na

B. F, Na, O, Li

C. F, Li, O, Na

D. Li, Na, O, F (ĐH khối A – 2008)

Câu 8: bí quyết phân tử của hợp chất khí tạo bởi vì nto R với hiđro là RH3. Trong oxit nhưng R có hóa trị cao nhất thì oxi chỉ chiếm 74,04% về khối lượng. Nguyên tố R là

A. S

B. As

C. N

D. P (ĐH khối B – 2008)

Câu 9: Tổng số phân tử p, n, e, của nguyên tử X là 34, trong số đó số hạt với điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không sở hữu điện là 10 hạt. Kí hiệu hóa học cùng vị trí của X (chu kỳ, nhóm) là

A. Na, chu kỳ 3, nhóm IA

B. Mg, chu kỳ luân hồi 3, team IIA

C. F, chu kỳ luân hồi 2, đội VIIA

D. Ne, chu kỳ luân hồi 2, team VIIIA

Câu 26: Phần trăm cân nặng của yếu tắc R vào hợp hóa học khí với hiđro (R gồm số oxi hóa thấp nhất) cùng trong oxit cao nhất tương ứng là a% với b%, với a:b = 11:4. Phân phát biểu như thế nào sau đây là đúng? (ĐH khối A – 2012)

A. Oxit tối đa của R ở điều kiện thường là hóa học rắn.

B. Nguyên tử R (ở trạng thái cơ bản) gồm 6 electron s.

C. Trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học, R nằm trong chu kì 3.

D. Phân tử oxit tối đa của R không có cực.

Câu 27: X với Y là hai nguyên tố thuộc và một chu kỳ, hai nhóm A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn nữa số proton của nguyên tử X. Tổng số hạt proton vào nguyên tử X và Y là 33. Dấn xét nào sau đây về X, Y là đúng?

A. Độ âm năng lượng điện của X to hơn độ âm năng lượng điện của Y.

B. Đơn chất X là chất khí ở điều kiện thường.

C. Phần ngoài cùng của nguyên tử Y (ở tinh thần cơ bản) bao gồm 5 electron.

D. Phân lớp bên ngoài cùng của nguyên tử X (ở tâm trạng cơ bản) tất cả 4 electron.

(ĐH khối A – 2012)

Câu 28: Ở tâm trạng cơ bản, nguyên tử của thành phần X có 4 electron nghỉ ngơi lớp L (lớp máy hai). Số proton gồm trong nguyên tử X là (CĐ khối A, B – 2013)A. 7.

B. 6.

C. 8.

Xem thêm: Cách Lắp Thẻ Nhớ Samsung J3, Hướng Dẫn Sử Dụng Samsung Galaxy J3 2016

D. 5.Câu 29: Ở tâm lý cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử mãng cầu (Z = 11) là (ĐH khối A – 2013)

A. 1s22s22p53s2

B. 1s22s22p63s1

C. 1s22s22p63s2

D. 1s22s22p43s1

Câu 30: thông số kỹ thuật electron sinh hoạt trạng thái cơ phiên bản của nguyên tử yếu tắc X có tổng số electron trong các phân lớp p. Là 8. Thành phần X là (ĐH khối A – 2014)

A. Al (Z = 13)

B. Cl (Z = 17)

C.O (Z = 8)

D. Ham (Z = 14)

Vậy là chúng ta đã cùng nhau đọc qua cỗ tài liệu bài tập Hóa 10 chương 2 bao gồm đáp án với rất đầy đủ các phân dạng và bài bác tập đến từng dạng cố kỉnh thể, tin rằng bộ tài liệu sẽ giúp ích cho chúng ta rất các trong quy trình học tập cùng rèn luyện sinh hoạt chương Bảng toàn hoàn nguyên tố hóa học này. Các bạn hãy để ý theo dõi chúng tôi nhé, sẽ có tương đối nhiều tài liệu tốt đấy. Thực bụng cảm ơn các bạn đã đọc.