Bài tập phát âm tiếng anh lớp 6

Bài tập chọn từ bao gồm cách phạt âm khác

Bài tập phát âm giờ đồng hồ Anh - Ôn thi vào lớp 6 ở trong phân mục ngữ pháp tiếng Anh bởi vì fashionssories.com biên soạn và đăng tải. Tư liệu về ngữ âm giờ đồng hồ Anh với nhiều dạng bài xích tập cải thiện có đáp án, bám sát chương trình cùng đề thi giúp học viên nắm chắc kỹ năng phần định hướng trước đó hiệu quả.

Bạn đang xem: Bài tập phát âm tiếng anh lớp 6

Mời chúng ta tham gia vào team Tài Liệu học tập fashionssories.com để xem thêm nhiều tư liệu hay: Tài Liệu học tập fashionssories.com

Bài tập phiên âm giờ ANh

Bài tập lựa chọn từ bao gồm cách vạc âm khácĐáp án bài tập phát âm tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6
Bài tập vạc âm giờ đồng hồ Anh - Ôn thi vào lớp 6Bản quyền thuộc về fashionssories.com nghiêm cấm đầy đủ hành vi xào nấu vì mục đích thương mại

Xem thêm: Chăm Sóc Vết Khâu Tầng Sinh Môn Đúng Cách Để Giảm Đau Và Nhanh Lành

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the restExercise 11. A. WithB. ThirdC. ThumbD. Bath2. A. DreamB. BreakfastC. PleasantD. Head3. A. ThatB. ThanC. WithD. Thin4. A. TriesB. ReliefC. BeliefD. Field5. A. ChiefB. TieC. BriefD. Thief
Exercise 21. A. AloneB. CabbageC. MatchD. Scratch2. A. AccidentB. ClimbC. KnifeD. Hiking3. A. ChessB. ForestC. LemonD. Leg4. A. ExerciseB. SecondC. IntelligentD. Next5. A. QueenB. SleepC. SeedD. Deer
Exercise 31. A. IndiaB. PilotC. InvitationD. Inventor2. A. PatientB. TableC. HappyD. Lay3. A. LateB. GateC. SkateD. Alligator4. A. OppositeB. OrangeC. PotatoD. Coconut5. A. BetweenB. ElephantC. ElevenD. Elevator

Exercise 41. A. WoolB. FootC. WoodD. Boot2. A. PagodaB. AttractiveC. BananaD. Apple3. A. BusyB. UnicornC. UniverseD. Ukulele4. A. ApplyB. AroundC. AboveD. Late5. A. TempleB. EngineC. ExciteD. Elbow
Exercise 51. A. CookB. BookC. GoodD. Noon2. A. SpoonB. FootC. ZooD. Moon3. A. ListenedB. WatchedC. FixedD. Stopped4. A. WantedB. PaintedC. TextedD. Opened5. A. SongB. SummerC. SockD. Sugar
-The end-

Đáp án bài bác tập vạc âm tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6

Exercise 11. A2. A3. D4. A5. B
Exercise 21. A2. A3. B4. A5. D
Exercise 31. B2. C3. D4. B5. A
Exercise 41. D2. D3. A4. D5. C
Exercise 51. D2. B3. A4. D5. D
Trên trên đây là toàn thể nội dung của bài tập vạc âm giờ Anh - Ôn thi vào lớp 6. Mời chúng ta đọc đọc thêm nhiều tư liệu tiếng Anh giỏi như sắp xếp lại câu giờ đồng hồ Anh - Ôn thi vào lớp 6, bài tập There is - There are nâng cao, bài tập về much, many cùng a lot of nâng cao... được update liên tục trên fashionssories.com.
thu xếp lại câu tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6
*
Đề ôn thi vào lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh khối trường chăm bài xích tập về much, many cùng a lot of cải thiện
*
cỗ 100 đề thi giờ đồng hồ Anh vào lớp 6 năm 2021 tra cứu lỗi sai Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 6 Đề thi giờ Anh vào lớp 6 rất chất lượng năm 2021 - Đề 4 Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 5 Viết lại câu giờ Anh - Ôn thi vào lớp 6 Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 rất chất lượng năm 2021 - Đề 3 Đề thi vào lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh năm học 2021 - 2022