Bạt Phủ Xe Phúc Thịnh

Bạt lấp xe thiết bị Phúc Thịnh với gia công bằng chất liệu Vải dù/ Vải chống thẩm thấu dày dặn sẽ giúp bảo đảm xe máy của doanh nghiệp khỏi nắng và nóng và hoàn toàn có thể gập gọn gàng sau khi sử dụng với túi tất cả khóa đi kèm.


","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":120000,"display_regular_price":120000,"image":"title":"bat_phu_xe_may","caption":"","url":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may.jpg","alt":"","src":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-600x600.jpg","srcset":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-600x600.jpg 600w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-100x100.jpg 100w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-300x300.jpg 300w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-150x150.jpg 150w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-768x768.jpg 768w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-75x75.jpg 75w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-140x140.jpg 140w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-264x347.jpg","thumb_src_w":264,"thumb_src_h":347,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"363","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"BATPT_DEN","variation_description":"","variation_id":368,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.8","weight_html":"0.8 kg"},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"do","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":120000,"display_regular_price":120000,"image":"title":"bat_phu_xe_may","caption":"","url":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may.jpg","alt":"","src":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-600x600.jpg","srcset":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-600x600.jpg 600w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-100x100.jpg 100w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-300x300.jpg 300w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-150x150.jpg 150w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-768x768.jpg 768w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-75x75.jpg 75w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-140x140.jpg 140w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-264x347.jpg","thumb_src_w":264,"thumb_src_h":347,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"363","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"BATPT_DO","variation_description":"","variation_id":367,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.8","weight_html":"0.8 kg","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"xanh-lam","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":120000,"display_regular_price":120000,"image":"title":"bat_phu_xe_may","caption":"","url":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may.jpg","alt":"","src":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-600x600.jpg","srcset":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-600x600.jpg 600w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-100x100.jpg 100w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-300x300.jpg 300w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-150x150.jpg 150w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-768x768.jpg 768w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-75x75.jpg 75w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-140x140.jpg 140w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-264x347.jpg","thumb_src_w":264,"thumb_src_h":347,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"363","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"BATPT_XLAM","variation_description":"","variation_id":369,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.8","weight_html":"0.8 kg","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"xanh-bo-doi","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":120000,"display_regular_price":120000,"image":"title":"bat_phu_xe_may","caption":"","url":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may.jpg","alt":"","src":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-600x600.jpg","srcset":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-600x600.jpg 600w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-100x100.jpg 100w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-300x300.jpg 300w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-150x150.jpg 150w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-768x768.jpg 768w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-75x75.jpg 75w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-140x140.jpg 140w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-264x347.jpg","thumb_src_w":264,"thumb_src_h":347,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"363","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"BATPT_XBD","variation_description":"","variation_id":370,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"tim","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":120000,"display_regular_price":120000,"image":"title":"bat_phu_xe_may","caption":"","url":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may.jpg","alt":"","src":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-600x600.jpg","srcset":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-600x600.jpg 600w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-100x100.jpg 100w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-300x300.jpg 300w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-150x150.jpg 150w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-768x768.jpg 768w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-75x75.jpg 75w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-140x140.jpg 140w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-264x347.jpg","thumb_src_w":264,"thumb_src_h":347,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"363","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":371,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.8","weight_html":"0.8 kg","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"ke","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":120000,"display_regular_price":120000,"image":"title":"bat_phu_xe_may","caption":"","url":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may.jpg","alt":"","src":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-600x600.jpg","srcset":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-600x600.jpg 600w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-100x100.jpg 100w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-300x300.jpg 300w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-150x150.jpg 150w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-768x768.jpg 768w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-75x75.jpg 75w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-140x140.jpg 140w, https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://www.fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/03/bat_phu_xe_may-264x347.jpg","thumb_src_w":264,"thumb_src_h":347,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"363","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"BATPT_KE","variation_description":"","variation_id":372,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.8","weight_html":"0.8 kg">">
Mầu sắcChọn một tùy chọnKẻTímXanh bộ độiXanh lamĐenĐỏXóa