Các Âm Vần Trong Tiếng Việt

*10 nguyên âm: sẽ là những chữ cái đọc lên tự nó có thanh âm:a, e, i, o, u, y, và các biến thể ê, ô, ơ, ư. Thương hiệu chữ với âm chữ phát âm giốngnhau.

2 buôn bán nguyên âm: ă, â.Hai chữ này sẽ không đứng riêng 1 mình được, phải ghép với một trong những phụ âmc, m, n, p, t.

Bạn đang xem: Các âm vần trong tiếng việt

Vần ghép từ nguyên âm: ai,ao, au, ay, âu, ây, eo, êu, ia, iu, oa, oe, oi, ôi, ơi, ua, ưa, uê, ui, uy, ưi,iêu, yêu, oao, oai, oay, uôi, ươi, ươu, uya, uyu…

Vần ghép xuất phát từ 1 hay nhì nguyên âm hợp với một tốt hai phụ âm:ac, ăc, âc, am, ăm, âm, an, ăn, ân, ap,ăp, âp, at, ăp, ât, em, êm, en, ên, ep, êp, et, êt, …, inh, iêng, uông, …

*Phụ âm là rất nhiều chữ từ nó không có âm, ghép vào nguyên âm mớicó âm được.

15 phụ âm đơn: b, c,d, đ, g, h, k, l, m, n, r, s, t, v, x.

2 phụ âm ko đứng một mình được: pq. Chúng ta chỉ cóchữ bước đầu bằng ph với qu, không có chữ ban đầu bằng p hay q đứng một mình trong giờ Việt. Ví dụ: quà, phở, quê, cà phê.

Ghi chú: Chữ “p” có thể dùng để phiên âm hay ký kết âm phần nhiều danhtừ riêng xuất xắc danh từ chung của dân sắc tộc thiểu số hay người ngoại quốc. Ví dụ:pin (từ chữ “pile” giờ Pháp).

11 phụ âm ghép: ch,gh, gi, kh, ng, ngh, nh, ph, qu, th, tr.

II. Cách vạc âm.

Chữ viết Tênchữ phát âm

A a a

Ă ă á

 â ớ

Bbê bờ

C xê cờ

D dê dờ

Đ đê đờ

Ee e

Ê ê ê

G giê gờ

H hát hờ

I i i

K ca cờ

Lel-lờ lờ

Mem-mờ mờ

N en-nờ nờ

O o o

Ô ô ô

Ơ ơ ơ

Ppê pờ

Q cu/quycờ

R e-rờ rờ

Sét-sìsờ

Ttê tờ

U u u

Ư ư ư

V vê vờ

X ích-xì xờ

Y i- gờ-rếch i

III. Đánh vần

Với cách đánh vần tiếngViệt, ngay từ bài học tiếng Việt đầu tiên, học sinh bắt đầu từ một tiếng 1-1 giảnlà nguyên liệu làm cho các từ đối kháng và từ phức hợp trong giờ đồng hồ Việt. Cũng bởi vì vậy,học sinh chỉ học tập ít tiếng cơ mà lại biết được rất nhiều từ đầy đủ tiếng mà những em đãbiết.Ai và ay, ui và uy đọckhác nhau. I tuyệt Y đứng sau một phụâm rất có thể tùy nghĩa của chữ mà sử dụng “i” hay” y”.Khi chữ “i” đứng liềnngay trước phụ âm: ch, m, n, p hay t, thì viết “i”.Hai chữ cái “c” (xê),“k” (ca) đa số đọc là “cờ”.

– Chữ “c” đi với cácnguyên âm: a, o, u và những biến thể nguyên âm: ă, â, ô, ơ, ư.

– Chữ “k” đi với cácnguyên âm: e, i, y và biến đổi thể nguyên âm: ê.

Chữ “g” cùng “gh” hiểu là“gờ”.

– Chữ “g” đi cùng với cácnguyên âm: a, o, u và phát triển thành thể nguyên âm: ă, â, ô, ơ, ư.

– Chữ “gh” đi cùng với cácnguyên âm: e, i và biến hóa thể nguyên âm: ê.

Chữ “ng” với “ngh” đọclà “ngờ”.

– Chữ “ng” đi với cácnguyên âm: a, o, u và các biến thể: ă, â, ô, ơ, ư.

– Chữ “ngh” đi với cácnguyên âm: e, i và đổi thay thể: ê.

Chữ“gi” phát âm là “giờ”. Ví như vần ghép ban đầu bằng “i” thì bởi trùng với “i” củaphụ âm đầu từ bỏ “gi” nên đơn giản bớt một “i”.

Vídụ: gi + iếng = giếng

Khi hiểu tắt mọi chữcái thương hiệu của một hãng giỏi là bảng số xe, ví dụ: ABC, chúng ta đọc tên tự là“a”, “bê”, “xê”, chứ không đọc là “a”, “bờ”, “cờ”.Âm với thanh

Âmlà tiếng phát ra của một chữ: a, o, u, …

Thanhlà giọng lên xuống tạo nên âm đó biến chuyển ra giờ đồng hồ khác: á, ò, ũ, …

Mộtâm gồm thể đổi khác do sáu thanh:

Hai thanh bằng: đoản bình thanh, tràngbình thanh.Bốn thanh trắc: thượng thanh, hạ thanh,khứ thanh, hồi thanh.đoản bình thanh không có dấutràng bình thanh gồm dấu huyềnthượng thanh tất cả dấu sắchạ thanh bao gồm dấu nặngkhứ thanh gồm dấu ngãhồi thanh tất cả dấu hỏi

Trong sáu thanh ấy, một thanh không có dấu giọng và năm thanhcó dấu giọng.

Dấu giọng– Năm dấu giọng này rất quan trọng đối với giờ Việt. Nếu vệt giọng bị quăng quật sóthay sai lốt thì nghĩa của chữ bị vắt đổi.

Nămdấu giọng là:

dấuhuyền (à)dấu sắc (á)dấu hỏi (ả)dấu bửa (ã)dấu nặng trĩu (ạ)

Tiếngnào viết không tồn tại dấu giọng thì giọng tự nhiên bằng phẳng.

Nhữngtiếng không tồn tại dấu giọng hay tất cả dấu huyền nằm trong về âm bằng.

Nhữngtiếng bao gồm dấu sắc, dấu hỏi, dấu xẻ và vệt nặng nằm trong về âm trắc.

Một tiếng đầy đủcó 3 thành phần: âm đầu – vần – thanh,luôn luôn luôn phải có: vần – thanh, cótiếng không tồn tại âm đầu.

Ví dụ 1.Tiếng on gồm vần “on” vàđoản bình thanh (không dấu), không có âm đầu. Đánh vần: o – nờ – on.

Ví dụ 2.Tiếng òn gồm vần “on” vàtràng bình thanh (dấu huyền), không có âm đầu. Đánh vần: o – nờ – on – huyền –òn.

Ví dụ 3.Tiếng còn bao gồm âm đầu là“c”, tất cả vần “on” và tràng bình thanh (dấu huyền). Đánh vần:cờ – on – con – huyền – còn.

Ví dụ 4.Tiếng ngọn gồm âm đầu là“ng”, có vần “on” với hạ thanh (dấu nặng). Đánh vần: ngờ –on – ngon – nặng – ngọn.

Vần không hề thiếu có âm đệm,âm chính cùng âm cuối.

Ví dụ 1. Tiếng Nguyễn bao gồm phụ âm đầu là “ng”, tất cả vần “uyên” vàkhứ thanh (dấu ngã). Vần “uyên” bao gồm âm đệm là “u”, âm chínhlà “yê”, âm cuối là “n”. Đánh vần “uyên” là: u –i – ê – nờ – uyên hoặc u – yê – nờ – uyên. Đánh vần “Nguyễn” là: ngờ– uyên – nguyên – ngã – nguyễn.

Ví dụ 2.Tiếng ảnh, không tồn tại phụ âm đầu, cóvần “anh” với hồi thanh (dấu hỏi). Vần “anh” tất cả âm chính“a”, âm cuối là “nh”. Đánh vần: anh – hỏi – ảnh.

Ví dụ 3.Tiếng nóng tất cả phụ âm đầu là“n”, vần là “ong” cùng thượng thanh (dấu sắc). Đánh vần“ong”: o – ngờ – ong. Đánh vần giờ “nóng”: nờ – ong –nong – nhan sắc – nóng.

Ví dụ 4.Tiếng nghiêng tất cả phụ âm đầu là“ngh”, có vần “iêng” và đoản bình thanh (không dấu). Vần“iêng” có âm thiết yếu “iê” cùng phụ âm cuối là “ng”.Đánh vần giờ nghiêng: ngờ – iêng – nghiêng. Đây là tiếng có khá nhiều chữ cáinhất của giờ đồng hồ Việt.

Ví dụ 5. Vớitừ có 2 tiếng đồng hồ Con cò, ta tấn công vầntừng tiếng: cờ – on – bé – cờ – o – co – huyền – cò.

Một chút lịch sử dân tộc về phương pháp dạy tiến công vầntiếng Việt

Trước năm 1935, những phụ âm điện thoại tư vấn theo thương hiệu chữ, ví dụ: “b” là“bê”, “l” là “en-lờ”, “ngh” là “en-nờ-dê-hát”. Từ thời điểm năm 1935 trở đi, có quy địnhmới mang đến chương trình học tập từ lớp đồng-ấu như sau:

“Học quốc-ngữ, cấm không được đánh vần theo lối cũ, nghĩa làkhông được gọi tên chữ mà cần gọi âm chữ”.

Do đó, “b” gọi là “bơ”, “l” phát âm là “lơ”, “t” phát âm là “tơ”,“ngh” đọc là “ngơ”, …

“gh”gọi là “gơ kép” để riêng biệt với “g” hotline là “gơ đơn”;“ngh”gọi là “ngơ kép” để biệt lập với “ng” gọi là “ngơ đơn”.

Người Việt trường đoản cú xưa quen học tập chữ nho là 1 trong thứ chữ tượng hình,cho nên khi tham gia học tiếng Việt, các sách dạy dỗ vần những năm trước đều bắt đầu dạy bằng nhữngchữ sắc nét giản dị, gạch men một nét, hai nét, đường thẳng, mặt đường tròn, rồi ung dung mớiđến những chữ tinh vi khác.

Ví dụ: khi bước đầu thì học chữ i, chữ u, chữ ư, chữ o, chữ e,chữ t, chữ l.

*

Sauđó, cho một giai đoạn, có thể là trong vòng 1945 đến 1956, vì tại sao chính trị,thay đổi cơ quan chính phủ và nền hành chánh, từ 1 nước thuộc địa của Pháp bởi thế mộtquốc gia độc lập, do đó cách dạy tiến công vần tiếng Việt đã quay lại như trước,không theo phong cách dạy thời nằm trong Pháp (sách Quốc-vănGiáo-khoa Thư). Giải pháp đọc các phụ âm khi đánh vần là “bê”, “xê”, “dê”.

Năm1956, sau khoản thời gian nền Đệ-nhất Cộng-hòa được thành lập, nghị định với định chế vềngôn ngữ của bộ Quốc-gia Giáo-dục khu vực miền nam Việt-Nam đổi khác cách đọc các phụâm cho tương xứng với phương pháp phát âm của âm vị.

Vídụ: “b” phân phát âm là “bờ”, “c” phạt âm là “cờ”.

Họcsinh ghép vần trước, tiếp nối ghép phụ âm đầu vào với vần với thanh.

Cácnhà ngôn ngữ học đến là theo phong cách này dễ dàng ghép âm hơn là biện pháp đánh vần theo kiểucũ.

Vídụ:

Trước năm 1956: từ bỏ BÀN, tấn công vần là“bê-a-ba-en-nờ-ban-huyền-bàn”.Sau năm 1956: từ BÀN, ghép vần như sau:“a-nờ-an-bờ-an-ban-huyền-bàn”.

Trong giờ Việt tương tự như mọi ngôn ngữ, từng một tiếng gồm mộtnghĩa không giống nhau, đọc và viết khác nhau. Mặc dù nhiên, có tương đối nhiều tiếng phát âm hơi giốngnhau và cách viết khác đi. Bởi đó, chúng ta cần phải ghi nhận đọc và viết đến đúng đểkhỏi lầm lẫn chữ nọ cùng với chữ kia.

Theo học đưa Lê Ngọc Trụ thì “Vấn-đề chánh-tả Việt-ngữ là vấn-đềtự-nguyên-học. Ao ước viết trúng một tiếng, ngoài cách phát-âm đúng, đề nghị biếtnghĩa-lý hoặc nguồn-gốc của tiếng đó.” mong mỏi viết đúng bao gồm tả, ông nói đề xuất chúý ba điểm sau:

Không viết sai phần âm khởi đầu;Không viết sai các vận cuối;Luật hỏingã.

Tiếng Việt cũng có thể có hệ thống mạch lạc cùng hợp lý, tất cả nguyên tắccốt yếu đuối là “luật tương-đồng đối-xứng của những âm-thể”, có nghĩa là “các âm-thể đồngtánh-cách phát-âm và đồng vị trí phát-âm đi bình thường nhau cùng đổi lẫn mang lại nhau.” Nếuhiểu được cơ chế này và hiểu được bắt đầu tiếng Việt thì ta đã hiểu đượcnghĩa lý của mỗi tiếng, tự đó việc thống nhất thiết yếu tả và điển chế văn tự đang dễdàng hơn.

Xem thêm: Chỉ Cần Nhìn Xuống Bàn Tay Xem Bói Ngón Tay Nữ, Xem Tướng Ngón Tay, Cổ Tay

Tham khảo:

Việt-Nam Văn-Phạmcủa è cổ Trọng Kim, Bùi Kỷ, Phạm Duy KhiêmTiểu-học việt nam Văn-Phạmcủa trằn Trọng Kim, Bùi Kỷ, Nguyễn quang OánhQuốc-văn Giáo-khoa-thư, Lớp Đồng-Ấu,Việt-Nam Tiểu-Học Tùng-Thư, do Nha Học-chínhĐông-pháp giao mang lại Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc với Đỗ Thậnsoạn.Chánh Tả Việt Ngữ củaLê Ngọc TrụHọc phát âm tiếng Việt củaĐỗ quang đãng VinhVần Việt ngữ, NhómLửa Việt thực hiệnVăn Phạm giờ Việt,Nguyễn Ngọc Lan, cựu giáo sư

NGÔ THỊ QUÝ LINH