Chậu kẹp ban công hình chữ nhật


","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":100000,"display_regular_price":100000,"image":"title":"Chau bậc thang chu nhat","caption":"Chau lan can chu nhat","url":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat.jpg","alt":"","src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-599x361.jpg","srcset":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-599x361.jpg 599w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-300x181.jpg 300w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-1024x617.jpg 1024w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-768x463.jpg 768w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-1536x926.jpg 1536w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-2048x1234.jpg 2048w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-1280x771.jpg 1280w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-1220x735.jpg 1220w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-915x552.jpg 915w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-600x362.jpg 600w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-393x237.jpg 393w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-290x175.jpg 290w","sizes":"(max-width: 599px) 100vw, 599px","full_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":1543,"gallery_thumbnail_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":599,"src_h":361,"image_id":14035,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":15211,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"xanh-duong","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":100000,"display_regular_price":100000,"image":"title":"Chau cầu thang chu nhat","caption":"Chau lan can chu nhat","url":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat.jpg","alt":"","src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-599x361.jpg","srcset":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-599x361.jpg 599w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-300x181.jpg 300w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-1024x617.jpg 1024w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-768x463.jpg 768w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-1536x926.jpg 1536w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-2048x1234.jpg 2048w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-1280x771.jpg 1280w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-1220x735.jpg 1220w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-915x552.jpg 915w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-600x362.jpg 600w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-393x237.jpg 393w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-290x175.jpg 290w","sizes":"(max-width: 599px) 100vw, 599px","full_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":1543,"gallery_thumbnail_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":599,"src_h":361,"image_id":14035,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":15212,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"xanh-la","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":100000,"display_regular_price":100000,"image":"title":"Chau bậc thang chu nhat","caption":"Chau lan can chu nhat","url":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat.jpg","alt":"","src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-599x361.jpg","srcset":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-599x361.jpg 599w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-300x181.jpg 300w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-1024x617.jpg 1024w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-768x463.jpg 768w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-1536x926.jpg 1536w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-2048x1234.jpg 2048w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-1280x771.jpg 1280w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-1220x735.jpg 1220w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-915x552.jpg 915w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-600x362.jpg 600w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-393x237.jpg 393w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-290x175.jpg 290w","sizes":"(max-width: 599px) 100vw, 599px","full_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":1543,"gallery_thumbnail_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":599,"src_h":361,"image_id":14035,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":15213,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"do","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":100000,"display_regular_price":100000,"image":"title":"Chau lan can chu nhat","caption":"Chau cầu thang chu nhat","url":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat.jpg","alt":"","src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-599x361.jpg","srcset":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-599x361.jpg 599w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-300x181.jpg 300w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-1024x617.jpg 1024w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-768x463.jpg 768w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-1536x926.jpg 1536w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-2048x1234.jpg 2048w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-1280x771.jpg 1280w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-1220x735.jpg 1220w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-915x552.jpg 915w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-600x362.jpg 600w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-393x237.jpg 393w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-290x175.jpg 290w","sizes":"(max-width: 599px) 100vw, 599px","full_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":1543,"gallery_thumbnail_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2019/04/Chau-lan-can-chu-nhat-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":599,"src_h":361,"image_id":14035,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"","variation_id":15214,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Màu sắcChọn một tùy chọnTrắngXanh DươngXanh LáĐỏXóa