Kinh Nhật Tụng Chùa Hoằng Pháp

Chí trung khu đảnh lễ: Nam tế bào tận hỏng không biến đổi pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, hiền hậu Thánh Tăng hay trụ Tam Bảo. (1 lạy) 

Chí trung tâm đảnh lễ: Nam mô Ta-bà giáo công ty Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sinh Di-lặc tôn Phật, Đại trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, Đại hạnh Phổ nhân hậu Bồ-tát, Hộ pháp chư tôn Bồ-tát, Linh sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) 

Chí trung khu đảnh lễ: Nam mô Tây Phương rất Lạc nhân loại Đại trường đoản cú Đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán cố Âm Bồ-tát, Đại nắm Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng vương vãi Bồ-tát, tịnh tâm Đại hải chúng Bồ-tát. (1 lạy) 

*

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương vừa bén rán đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiềng

Pháp thân tổng thể hiện tiền

Chứng minh mùi hương nguyện phước ngay lập tức ban cho. 

Nam mô hương thơm Vân cái Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) 

*

CHÚ ĐẠI BI

Nam tế bào Đại bi Hội thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi trung ương đà la ni.

Bạn đang xem: Kinh nhật tụng chùa hoằng pháp

Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam tế bào a rị đa, bà lô kiết đế, thước chén ra da, ý trung nhân đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phát duệ, số đát mãng cầu đát toả.

Nam tế bào tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam tế bào na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà dà, ma phân phát đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha tình nhân đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phân phát xà domain authority đế, ma ha phân phát xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phát ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phân phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, sơn rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, người thương đà dạ, ý trung nhân đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, cha dạ ma na, ta bà ha. Vớ đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dủ nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Trả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi chiến hạ kiết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát na, nhiều ra dạ da. Nam mô a rị domain authority bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án, tất điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. 

Nam tế bào Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần) 

*

KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu cực kỳ nhiệm mầu.

Trăm ngàn muôn kiếp khó khăn tìm cầu.

Con ni nghe thấy siêng trì tụng.

Nguyện đọc Như Lai nghĩa nhiệm mầu. 

Nam tế bào Thập phương thường xuyên trụ Tam Bảo. (3 lần) 

*

KINH TÁM ĐIỀU

Kinh tám điều người trên phát âm biết,

Con Phật thời cần hết tối ngày,

Dốc lòng tụng niệm không ngơi,

Tám điều phát âm biết của fan bậc trên

Thứ duy nhất biết thế gian không chắc,

Hiểu rõ ràng cõi nước yếu nguy.

Thân này nào gồm ra chi,

Đất nước, gió, lửa, thích hợp về lại tan,

Luống gần như chịu muôn ngàn nhức khổ

Ngũ nóng không còn tồn tại mình sao?

Khác nào như cảnh chiêm bao,

Biến thiên sanh khử ai nào chủ trương

Lòng này đó là nguồn độc ác,

Đem thân ra đảm nhận tội tình.

Nay đà xem xét đến rành,

Dần dần xa lánh tử sanh gồm ngày.

Điều sản phẩm hai ta trên đây hiểu biết,

Ham mong mỏi nhiều chỉ mệt mà thôi.

Chết đi sống lại bao đời,

Tham là cội khổ mấy người tỉnh đâu.

Ham ước ao ít, không cậy cục mấy,

Thân tâm phần nhiều tự trên tiêu dao.

Điều thứ cha rõ trước sau,

Lòng không chán đủ tham cầu không ngơi.

Gây bắt buộc tội tù hãm trời tù túng bể.

Bồ-tát không giống như thế bao giờ,

Biết vừa đề nghị chẳng mong dư.

Phận nghèo giữ lại Đạo sớm trưa an nhàn

Cốt sao để cho trí khôn sáng tỏ.

Điều thứ tư cũng rõ gót đầu,

Biếng lười sa xuống vực sâu.

Nên đề xuất tinh tiến để ước tiến lên,

Phá sạch hết điều phiền óc trước.

Bốn nhỏ ma dẹp hết là xong ( ),

Ngục ngũ ấm thoát khỏi vòng.

Thứ năm hiểu rõ thuỷ thông thường muôn loài

Thuần chỉ đông đảo sống say, bị tiêu diệt ngủ.

Bồ-tát thường rước đó làm lo,

Học hành chẳng quản công phu,

Nghe những học rộng lớn cốt mang đến thành tài

Trí tuệ bự vẹn đầy sau trước,

Dạy muôn chủng loài đều được an vui.

Sáu là làm rõ đầu đuôi,

Nghèo cùng khổ não lắm người thù riêng

Thường mắc phải ác duyên hoạnh hoạ

Bồ-tát mang đến khắp cả muôn loài,

Một niềm đồng đẳng không hai,

Oán thân như một, lòng đầy từ bỏ bi.

Điều xấu cũ không thể vướng vít,

Kẻ xấu xa chẳng ghét không chê.

Thứ bảy biết ngủ nghê ăn uống,

Danh, sắc, tài, ham hy vọng là nguy.

Dù chưa chuyển đổi hình nghi,

Còn là tín đồ tục chẳng mê thói đời.

Áo chén pháp vào tối tưởng nhớ,

Theo đạo mầu chỉ vậy xuất gia.

Giữ gìn trong ngọc white ngà,

Nết thanh cao giữ thật là thanh cao,

Lòng từ bi lúc nào cũng đủ.

Thứ tám là hiểu rõ tử sanh,

Khác làm sao lửa cháy mặt thành.

Chứa chan hại não nghĩ tình xót thương

Mở lòng rộng tìm con đường cứu vớt,

Thay hàng trăm chủng loài chịu hết đắng cay,

Khiến đến hết thảy muôn loài,

Đều thuộc giải thoát mon ngày im vui

Tám vấn đề trước là chỗ chư Phật,

Cùng các ngài Bồ-tát đại nhân,

Đều cùng hiểu rõ nguồn cơn,

Từ bi trí óc sửa tròn trước sau.

Làm việc đạo lâu nay tinh tiến,

Thuyền Pháp thân chở đến Niết-bàn,

Là địa điểm yên tĩnh an nhàn,

Lại về cõi khổ cưu mang muôn loài.

Tám việc trước ta phía trên hiểu biết,

Mở con đường ra đến hết thảy đi,

Khiến bao loài trước đần độn si,

Biết trống mái khổ, vứt lìa ao ước năm( )

Theo đạo thiết yếu tận trung tâm tu tập

Nếu quả là nhỏ Phật tụng đây,

Trong khi nghĩ tám vấn đề này,

Bao nhiêu tội lỗi tức thời sạch ngay.

Đạo Bồ-đề trực tiếp tới nơi,

Lên ngôi Chánh Giác chỉ khoảng thời gian rất ngắn thành

Đoạn giỏi hẳn đường sanh nẻo tử,

Đời đời thường tại phần yên vui. 

Nam tế bào Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần). 

*

KINH TỪ TÂM

Tôi từng nghe đề cập như vầy,

Một thời Xá Vệ, tại ngay lập tức Kỳ Hoàn.

Thế Tôn cho gọi chúng Tăng,

Các thầy kính cẩn “thưa vâng” đáp lời

Thế Tôn thuyết giảng phần lớn lời,

Liên quan tu tập nên tín đồ từ tâm,

Là tín đồ rất đỗi ân cần,

Thương yêu trải mọi kẻ gần tín đồ xa

Tấm lòng bác ái bao la,

Thật là thuần khiết, thật là cao thâm.

Hướng về tất cả chúng sanh,

Người từ trung khu trọn quên mình nhưng mà thương

Không do ái luyến vấn vương,

Không vì muốn đợi chút con đường lợi danh

Không vì ơn tình riêng đành,

Không vì suy nghĩ với mình kỳ lạ quen.

Thương fan quen lẽ tất nhiên,

Cũng thương số đông kẻ chưa quen bao giờ.

Xoá đi phân cách thân sơ,

Xoá đi ngần ngại lạnh nhạt bấy lâu.

Tình yêu quý lan toả mang lại đâu,

Giúp xây khu vực ấy nhịp mong cảm thông.

Người từ vai trung phong đủ bao dung,

Đủ lòng độ lượng, đủ lòng mến yêu

Với fan mưu hại đầy đủ điều,

Bất nhân ác khẩu gây bao hận thù.

Người từ trọng điểm trước như sau,

Trải lòng ra mãi, đậm sâu yêu thương người

Với người oán ghét bao đời,

Nguồn thương yêu ấy làm vơi ganh hiềm.

Chuyện không hay thảo hèn phiền

Cho vơi giảm những nghiệp duyên với người.

Người từ chổ chính giữa trước muôn loài,

Đem lòng mến xót cảnh đời không may.

Thương tín đồ sống kiếp đoạ đày,

Làm thân ráng thú nghiệp gây chẳng lành

Hoặc chủng loại ngạ quỷ vô hình,

Hoặc vào địa ngục, phạm tội vương mang.

Từ trọng điểm như ánh trăng ngàn,

Dịu dàng soi thấu hồ hết đường trầm luân

Ở đâu tất cả chúng hữu tình,

Thì chỗ ấy tất cả từ chổ chính giữa hướng về.

Như tàng lá non rộng che,

Chúng sanh vô lượng, tâm từ vô biên.

Tâm tự như suối triền miên,

Thấm vào mạch sống hầu hết niềm an vui.

Tâm từ làm gốc vun bồi,

Cho tín đồ cao thượng, mang lại đời vinh hoa

Thấy người khổ nạn cực nhọc qua,

Lòng mình đau xót như là khổ chung.

Thấy người hạnh phúc thành công,

Lòng mình vui tươi như thuộc vui theo.

Thấy bạn lầm lỗi ít nhiều,

Lòng mình tha thứ, quí trìu càng hơn

Người từ trọng điểm sống vẹn tròn,

Thương yêu thương bình đẳng, sắt son bền lòng

Cho mặc dù không cầu không mong,

Phước lành trường đoản cú đến do công đức thành.

Một là ngủ được an lành,

Bởi lòng tôi đã chân thành yêu quý yêu

Bởi không lừa thanh lọc dệt thêu,

Bởi không toan tính lắm điều chua ngoa

Tâm tình không gợn xấu xa,

Tham lam, sân hận, tê mê mê mịt mờ.

Đầu hôm mang đến lúc tinh mơ,

Khổ ưu yên ổn tắt, thới thơ giấc nồng.

Hai là rời bước khỏi giường,

Lòng bản thân một mực thông thường yên vui

Khi đi đứng, cơ hội nằm ngồi,

Không còn tiếc nhớ đua đòi ước ao.

Từ trọng điểm hoá giải đẹp nhất sao,

Muộn phiền, sảnh hận rã vào lỗi không.

Lòng mình luôn luôn giữ white trong,

Nguồn an lạc trải tựa đồng bao la.

Ba là tự ái lan xa,

Làm cho chạm màn hình chan hoà thuộc nhau

Ai ai ai cũng thấy mến yêu,

Đem lòng thích thú người nêu tâm từ

Bốn là loại chẳng buộc phải người,

Một khi cảm nhận biết người tự tâm.

Cũng giành riêng cho những tình thân,

Hộ trì fan được hồ hết thành tựu vui

Năm là thiên bọn chúng cõi trời,

Xưa tê tu tập nên fan từ tâm.

Thấy bạn nào tính ai lân,

Nay theo gia hộ để cùng tiến tu.

Sáu là hiểm nạn vẫn chờ,

Dầu sôi lửa bỏng mịt mù tìm cung.

Cùng từng nào thứ độc trùng,

Không sao xâm phạm mang đến vùng trú thân

Bảy vì huân tập từ bỏ tâm,

Thác sanh Phạm chúng làm dân cõi trời

Được những phước báo giỏi vời,

Và trọng điểm từ được trau dồi rộng thêm.

Tám là đầy đủ thiện duyên,

Người từ trọng tâm biết liên tiếp chuyên cần.

Làm đến đức hạnh được thuần,

Thành vườn ruộng tốt gieo trồng đại bi

Đượm nhuần vô ngã, vô si,

Con đường giải thoát bước đi thêm gần

Khéo an trú, khéo tác thành,

Thân tâm an ổn, vững kim cương lắng sâu.

Tâm từ khi được khéo tu,

Làm cho trói buộc bị mau yếu đuối dần.

Không còn dấu tích tham sân,

Niết-bàn hiển lộ thênh thang thân đời.

Thế Tôn thuyết giảng mấy lời,

Các thầy vui nhận, tin rồi có tác dụng theo. 

*

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ bắt đầu mở mang!

Chân như một áng linh quang,

Chiếu soi năm uẩn đều không tồn tại gì.

Bát-nhã huệ soi đi khắp chốn,

Dứt phần đa đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi trọng tâm chớ nghi nan,

Sắc cơ nào khác cái không đâu mà!

Cái ko nọ làm sao xa mẫu sắc,

Sắc là không, không dung nhan như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức không giống đâu,

Chân ko xét cũng một mầu cố gắng thôi

Này Xá-lợi suy nghĩ coi tất cả phải?

Những pháp ko xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng ngừng đó mà,

Sạch dơ, thêm bớt cũng là chân không

Ấy vậy đề xuất xét thông hầu như lẽ,

Như hỏng không sắc vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức sạch làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng lãnh đạm như thế,

Lục trằn kia cũng kể là không.

Đã ko nhãn giới xuyên suốt thông

Đến ý thức giới cũng không thấy gì.

Vô vô minh nương bỏ ra mà có?

Bổn tánh không soi nó phải tiêu!

Đã ko lão tử hiểm nghèo,

Còn đâu già chết, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo ko thay!

Trí còn ko có, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu hay diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu mặt đường tu.

Chân ko bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thật lỗi soi làu!

Không chống ngại còn đâu lo sợ!

Mộng tưởng không tâm chẳng đảo điên

Chân như bổn tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, chứng đề nghị đạo mầu!

Tam ráng Phật ngôi cao chứng quả,

Thảy đều nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này khôn cùng thiêng liêng!

Ấy đại thần chú giúp đề xuất đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng sủa chói!

Chú vô thượng vòi vĩnh vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy mà,

Gồm đầy đủ thần lực thiệt là tối linh!

Những nhức đầu khó xử thênh thênh trừ hết,

Lời nói này sống động chẳng ngoa.

Vậy đề nghị Bát-nhã thuyết qua,

Này câu thần chú niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, cha la yết đế,

Ba la tăng yết đế, nhân tình đề tát bà ha. (3 lần) 

VÃNG sinh THẦN CHÚ

Nam tế bào A-di-đà bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa khử dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di ni, dà dà na. Chỉ nhiều ca lệ, ta bà ha. (3 lần) 

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc rubi tươi,

Tướng giỏi quang minh vẹn đầy đủ mười.

Ánh sáng toả hình năm núi lớn,

Mắt vào tợ nước tư nguồn khơi.

Hào quang quẻ hoá Phật bao nhiêu ức,

Bồ-tát hiện nay thân vội vàng mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện ước ao độ chúng,

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi. 

Nam tế bào Tây Phương cực Lạc quả đât Đại từ bỏ Đại bi A-di-đà Phật. 

Nam tế bào A-di-đà Phật. (Nhiều, ít tuỳ thời gian) 

Nam tế bào Đại bi Quán nạm Âm Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Đại núm Chí Bồ-tát. (3 lần) 

Nam tế bào Địa Tạng vương Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (3 lần) 

*

SÁM KHUYẾN TU

Chữ rằng công đức vô lường,

Mười phương chư Phật hay thường độ sanh.

Ai ơi nạm chí tu hành.

Để sau mang đến bậc Vô sanh nhưng mà nhờ.

Người đời mau chóng biết tri cơ,

Gương lu do bụi, trăng mờ bởi mây.

Chở đậy nhờ đức cao dầy,

Dẫu tu đến mấy chẳng tày tu tâm.

Đường mê xin chớ cách lầm,

Não phiền cũng bởi vì thân trọng điểm của mình

Chớ bắt buộc hại vật ngay cạnh sanh,

Tu nhân tích đức bắt đầu thành thanh cao

Cuộc đời như giấc chiêm bao,

Công danh sung túc khác nào lửa diêm

Phật Tiên xưa cũng tín đồ phàm,

Tỉnh thời có tác dụng Phật, mê làm chúng sanh

Nhớ xưa vương vãi Khải, Thạch Sùng,

Dẫu mang đến ngàn tứ muôn thông thường một thời

Của đời trả lại đến đời,

Giàu sang nhưng khỏi luân hồi đặng chăng?

Đổi cố gắng máy tạo nên không ngần,

Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa,

Khuyên chớ trách lẫn trời già,

Đáo đầu thiện ác chánh tà không giống nhau.

Quả nhân chẳng trước thời sau,

Gẫm cơn báo ứng đủng đỉnh mau mấy hồi.

Người đời nghĩ này mà coi,

Giờ không toan liệu, sau rồi làm sao?

Khuyên đừng ngại chút công lao,

Nhắm vào bờ giác, trung bình vào tận nơi.

Tâm minh vốn đã sẵn rồi,

Ở trong mình có, há ngoài đâu xa.

Trừ nghiệp chướng, giải oan gia,

Trì trai, niệm Phật ấy là công phu.

Tháng ngày thấm thoắt phù du,

Bóng qua cửa sổ dễ hầu trở lui.

Thiện căn trước đã tài bồi,

Đèn khêu mới sáng, ngọc dồi bắt đầu xinh

Tránh vòng lục dục thất tình,

Ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm.

Rõ ràng phước tội tại tâm,

Mình có tác dụng mình chịu đựng không lầm mảy may

Máu tham rộng rãi xưa nay,

Lợi danh biết mấy cho đầy lòng ai.

Chớ đam mê chen lấn đua đòi,

Cũng chớ ỷ sức cậy tài là xong.

Vượn còn biết quí trăng trong,

Người sa vào chốn bụi hồng làm chi.

Hãy theo chánh lý cơ mà suy,

Xét mang đến thấu đáo vô vi đạo thường.

Tu hành sớm về tối lo lường,

Đừng ham các cảnh vô thường núm gian.

Cho giỏi hoa nở cũng tàn,

Pháo mà kêu khủng càng tan xác nhiều.

Chi bằng tìm vùng tiêu diêu,

Nương theo cõi Phật khỏi điều thị phi.

Dốc lòng niệm Phật A-di,

Sớm trừ vọng niệm, tò mò tử sanh.

A-di-đà Phật chứng minh,

Chí trung tâm quy mạng, phù sinh chẳng cầu

Căn lành phước huệ trồng sâu,

Rõ thông mùi đạo nhiệm mầu lắm thay

Hoa sen thượng phẩm cao dày,

Tây Phương tịnh độ định ngày vãng sanh

Ai ơi, vắt chí tu hành,

Cho mau kết quả, quốc thành thẳng qua

Chúng bé phát nguyện thiết tha,

Cầu về rất Lạc, Di-đà phóng quang. 

HỒI HƯỚNG

Tụng khiếp công đức vô biên

Xin đem hồi hướng gần như miền ngay sát xa

Chúng sinh pháp giới bao la

Đều về rất Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu ba chướng não phiền

Nguyện khai trí óc vô biên sáng sủa ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha.

Nguyện sinh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát các bạn lành cùng với ta.

Nguyện rước công đức chế tác ra

Hướng về khắp cả xa gần hưởng nhờ

Con cùng muôn các loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, đến bờ an vui. 

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thập phương hay trụ Tam Bảo. 

Nam tế bào Ta Bà Giáo nhà Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Nam tế bào Tây phương rất Lạc nhân loại Đại từ Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại bệnh minh. 

Giờ này đệ tử, với đại chúng, kính cẩn trước Phật, tình thật đọc tụng, kinh... Cùng xưng danh hiệu Phật. Nguyện mang công đức này hồi hướng: đạo phật sáng thêm, xe Pháp thường chuyển, gió hoà mưa thuận, nước nhà hưng thịnh, quả đât hoà bình, nhân dân an lạc. 

Thứ nguyện: cầu an đệ tử ..... Cùng chư thiện phái mạnh tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua bệnh dịch khỏi, thân trung khu an lạc,

thường được kiết tường, vạn sự như ý, phát tâm Bồ-đề, trở lại chánh đạo, ngấm nhuần mưa pháp, phước huệ tuy nhiên tu, gia quyến an khang, tín nhiệm Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối bọn chúng sinh tăng trưởng. 

Lại nguyện: ước siêu hương linh ..... Thuộc chư hương linh, cửu huyền thất tổ, những gia những tộc, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ sức Phật, mang lại được đạo tràng, nghe gớm nghe Pháp, sớm thoát mặt đường mê, sinh về Tịnh độ. 

Khắp nguyện: Kẻ mất cực kỳ thăng, người còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Olympic Tokyo 2021 Của Đoàn Thể Thao Việt Nam Mới Nhất

Nam mô A-di-đà Phật! 

*

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phân phát lòng vô thượng. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sanh, thấu rõ gớm tạng, trí huệ như biển. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy) 

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam tế bào Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại chúng, đã đi đến giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng lẹo tay trang nghiêm trước ngực, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ. 