Kinh nikàya thích minh châu

GIỚI THIỆU
TẬP 1
1. Tởm Pháp Môn Căn bản (A)26. Khiếp Thánh Cầu
2. Kinh tất cả Lậu Hoặc (A)27. Tiểu kinh Ví Dụ vệt Chân Voi 
3. Ghê Thừa từ bỏ Pháp28. Ðại ghê Ví Dụ vệt Chân Voi 
4. Kinh lo lắng Và ghê Đảm (A) 29. Ðại khiếp Ví Dụ Lõi Cây
5. Ghê Không Uế Nhiễm30. Tiểu tởm Ví Dụ Lõi Cây
6. Tởm Ước Nguyện31. Tè Kinh khu rừng rậm Sừng Bò
7. Ghê Ví Dụ Tấm vải (A)32. Ðại Kinh vùng rừng núi Sừng Bò
8. Ghê Ðoạn giảm (A)33. Ðại Kinh bạn Chăn Bò
9. Gớm Chánh Tri kiến (A)34. Tè Kinh người Chăn Bò
10. Gớm Niệm Xứ (A)35. Tiểu tởm Saccaka
11. Tiểu khiếp Sư Tử Hống (A)36. Ðại gớm Saccaka (A)
12. Ðại ghê Sư Tử Hống (A)37. Tiểu khiếp Ðoạn Tận Ái
13. Ðại ghê Khổ Uẩn (A)38. Ðại tởm Ðoạn Tận Ái
14. Tiểu kinh Khổ Uẩn39. Ðại khiếp Xóm Ngựa
15. Kinh tư Lượng40. Tiểu tởm Xóm Ngựa
16. Kinh trung khu Hoang Vu41. Kinh Saleyyaka (A)
17. Kinh Khu Rừng42. Kinh Veranjaka
18. Ghê Mật trả (A)43. Ðại ghê Phương Quảng
19. Kinh song Tầm (A)44. Tiểu tởm Phương Quảng (A)
20. Kinh An Trú tầm (A)45. Tiểu ghê Pháp Hành (A)
21. Ghê Ví Dụ cái Cưa (A)46. Ðại kinh Pháp Hành
22. Gớm Ví Dụ con Rắn (A)47. Kinh bốn Sát
23. Kinh đống Mối48. Tởm Kosampiya
24. Tởm Trạm xe pháo (A)49. Tởm Phạm Thiên ước Thỉnh
25. Kinh mồi nhử Mồi50. Kinh Hàng Ma
TẬP 2
51. Ghê Kandaraka76. Gớm Sandaka
52. Kinh chén bát Thành77. Ðại khiếp Sakuludayi
53. Kinh Hữu Học78. Tởm Samanamandika
54. Gớm Potaliya79. Tiểu gớm Sakuludayi
55. Kinh Jivaka80. Gớm Vekhanassa
56. Khiếp Ưu-Ba-Ly81. Tởm Ghatikara
57. Gớm Hạnh bé Chó (A)82. Tởm Ratthapala (A)
58. Tởm Vương Tử Vô-Úy (A)83. Gớm Makhadeva
59. Kinh các Cảm Thọ84. Khiếp Madhura
60. Gớm Không Gì gửi Hướng85. Khiếp Vương Tử Bồ-Đề
61. Kinh Giáo Giới La-Hầu-La Ở Am-Bà-La (A) 86. Gớm Angulimala
62. Ðại tởm Giáo Giới La-Hầu-La87. Ghê Ái sanh (A)
63. Tiểu khiếp Malunkyaputta (A)88. Khiếp Bahitika
64. Ðại tởm Malunkyaputta89. Ghê Pháp Trang Nghiêm
65. Ghê Bhaddali90. Tởm Kannakatthala
66. Ghê Ví Dụ bé Chim Cáy91. Khiếp Brahmayu
67. Khiếp Catuma92. Gớm Sela
68. Khiếp Nalakapana93. Kinh Assalayana
69. Kinh Gulissani94. Tởm Ghotamukha
70. Khiếp Kitagiri95. Tởm Canki
71. Tởm Vacchagotta Về Tam Minh96. Ghê Esukari
72. Tởm Vacchagotta Về Lửa (A)97. Ghê Dhananjani
73. Ðại kinh Vacchagotta98. Tởm Vasettha
74. Ghê Trường Trảo99. Gớm Subha
75. Khiếp Magandiya (A)100. Khiếp Sangarava
TẬP 3
101. Tởm Devadaha127. Ghê A-Na-Luật
102. Ghê Năm và Ba128. Ghê Tùy Phiền Não
103. Ghê Nghĩ như thế Nào?129. Ghê Hiền Ngu
104. Kinh Làng Sama130. Kinh Thiên Sứ
105. Kinh Thiện Tinh (A)131. Kinh tốt nhất Dạ Hiền mang (A)
106. Ghê Bất Động Lợi Ích132. Ghê A-Nan tốt nhất Dạ nhân từ Giả
107. Gớm Ganaka Moggalana (A)133. Tởm Ðại Ca-Chiên-Diên tốt nhất Dạ hiền đức Giả 
108. Khiếp Gopaka Moggalana (A)134. Tởm Lomasakangiya độc nhất vô nhị Dạ nhân từ Giả
109. Ðại gớm Mãn Nguyệt135. Tiểu tởm Nghiệp biệt lập (A)
110. Tiểu tởm Mãn Nguyệt136. Ðại gớm Nghiệp minh bạch (A)
111. Kinh Bất Đoạn137. Kinh rõ ràng Sáu Xứ
112. Kinh Sáu Thanh Tịnh138. Gớm Tổng Thuyết với Biệt Thuyết
113. Gớm Chân Nhân139. Kinh Vô tránh Phân Biệt
114. Kinh bắt buộc Hành Trì, không nên Hành Trì140. Tởm Giới biệt lập (A)
115. Gớm Ða Giới141. Tởm Phân Biệt về sự việc Thật
116. Tởm Thôn Tiên142. Kinh minh bạch Cúng Dường
117. Ðại Kinh tư Mươi (A)143. Khiếp Giáo Giới cung cấp Cô Ðộc
118. Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm (A) 144. Ghê Giáo Giới Channa
119. Khiếp Thân Hành Niệm (A)145. Kinh Giáo Giới Phú-Lâu-Na
120. Kinh Hành Sanh146. Khiếp Giáo Giới Nandaka
121. Khiếp Tiểu ko (A)147. Tiểu tởm Giáo Giới La-Hầu-La
122. Tởm Ðại Không148. Ghê Sáu Sáu (A)
123. Ghê Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp 149. Ðại kinh Sáu Xứ (A)
124. Khiếp Bạc-Câu-La150. Kinh Nói mang lại Dân bọn chúng Nagaravinda
125. Kinh Ðiều Ngự Địa (A)151. Kinh Khất Thực Thanh Tịnh
126. Gớm Phù-Di (A)152. Khiếp Căn Tu Tập (A)

***

Giới Thiệu khiếp Trung Bộ

(Hòa thượng say đắm Minh Châu)

1. Tiếng nói Đầu

(trong phiên bản in lần thứ nhất năm 1973)

Tập khiếp Trung bộ (Majjhima Nikàya) bao gồm 152 tởm tất cả, tạo thành 3 tập : tập I có 50 khiếp đầu, tập II tất cả 50 khiếp tiếp với tập III bao gồm 52 gớm chót.

Bạn đang xem: Kinh nikàya thích minh châu

Tôi dựa vào nguyên bạn dạng Pàli của Hội Pàli Text Society để phiên dịch và cần sử dụng ba bản dịch có tác dụng tài liệu. Tài liệu đầu tiên là đều ghi chú bởi tiếng Anh và chữ Hán, tôi đang tự bản thân ghi vào bạn dạng Pàli, từng chữ, từng hàng, từng trang một, lúc tôi theo học bản Pàli này, từ năm 1952 cho năm 1955 trên Hội Dharmaduta Vidhyalaya sống Colombo, Tích Lan, bởi vì Ngài Pannananda diễn giảng. Phiên bản tài liệu vật dụng hai là bản dịch “The Middle Length Sayings” của cô ý L. B. Horner, hội Pàli Text Society, một công trình dịch thuật siêu chu toàn; và phiên bản thứ cha là bản dịch ra tiếng Nhật của cục Nam truyền Đại Tạng Kinh. Thỉnh phảng phất tôi tham khảo các phiên bản kinh Hán Tạng tương đương nếu thấy buộc phải thiết.

Vấn đề kiếm được Hán tự tương đương với chữ Pàli, thật là một trong những vấn đề nan giải. Như biết Pancak Khandha là năm uẩn, Rùpa là Sắc, Vedanà là Thọ, Sannà là Tưởng, Sankhàrà là Hành và Vinnàna là Thức, thời dịch vừa gọn, vừa nhanh. Mà lại nếu chạm chán những danh từ chưa tồn tại chữ Hán tương đương là cả một vấn đề thật khó khăn và nan giải.

Các bài bác Kinh chữ Hán tương đương trong cỗ Trung A Hàm không giúp sức được nhiều. Ngài Sanghadeva (Tăng Già Đề Bà) dịch Trung A Hàm vào thời điểm năm 398 sau kỷ nguyên, cần nhiều danh từ bỏ Ngài cần sử dụng không được những dịch giả sau đây như Ngài Huyền Trang chấp nhận. Như Vedana, Ngài Sanghadeva dịch là Giác, sau này dịch là Thọ; Savitakka, Savicara, Ngài dịch là Hữu giác, Hữu quán, sau này dịch là Hữu tầm, Hữu tứ; Phassa Ngài dịch là Cánh Lạc, trong tương lai dịch là Xúc. Cho nên, phiên bản Hán Tạng đôi lúc tối nghĩa với dễ phân phát sinh gọi lầm, nếu bọn họ không có bạn dạng Pàli tương đương.

Chúng tôi dịch ghê Pàli, ko vì mục đích muốn ủng hộ hay không muốn cỗ vũ một học tập phái nào, một lập ngôi trường nào. Mục đích của chúng tôi chỉ muốn ra mắt những kinh khủng có thể được xem như là nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất, để người đọc có thể tìm đọc lời dạy dỗ chân bao gồm của đức Phật, khỏi qua ống kính của một học tập phái nào, dầu là Ấn Độ, trung hoa hay Việt Nam. Công ty chúng tôi cũng không tồn tại trách nhiệm nêu ra cho người hâm mộ rõ, đoạn nào là nguyên thủy, đoạn nào không hẳn nguyên thủy. Chỉ có tín đồ đọc, sau khoản thời gian tự mình đọc, tự mình kiếm tìm hiểu, tự mình suy tư, tự bản thân quan sát, tự mình hội chứng nghiệm trên bản thân, mới có thể tự mình mày mò và thấy đoạn nào là thật sự nguyên thủy. Trọng trách tìm hiểu, bệnh nghiệm cá thể là nhiệm vụ của bạn đọc, chưa hẳn của người dịch, bởi Đạo Phật là Đạo mang đến để mà thấy chớ không hẳn Đạo cho để nhờ người thấy hộ, Đạo của người dân có mắt (Cakkhumato), không phải Đạo của người nhắm mắt; Đạo của người thấy, của tín đồ biết (Passato Jànato), chưa phải là Đạo của tín đồ không thấy, đắn đo (Apassato Ajànato). Nên chỉ có tín đồ đọc mới hoàn toàn có thể tự mình thấy, tự mình hiểu với tự mình hội chứng nghiệm.

Thật sự bọn họ chỉ bao gồm một trách nhiệm, tìm phát âm và mày mò những lời Phật dạy thật sự là đều lời dạy dỗ của đức Phật, cùng vì trọng trách ấy cửa hàng chúng tôi đã cố gắng phiên dịch gớm Tạng Pàli ra Việt ngữ. Chúng ta chỉ nên đọc, phải suy tư chủ yếu chắn và rồi chính bọn họ tự ý thức đâu là rất nhiều lời dạy dỗ trung thực của đức Bổn sư chúng ta.

Tỷ kheo phù hợp Minh Châu

Đại học Vạn Hạnh, dùng Gòn, 1973

2. Lời Giới Thiệu

(trong bản in năm 1986)

Chúng tôi mang lại in lần sản phẩm hai ghê Trung cỗ Tập I, II, và III, cùng với những mục tiêu chính như sau:

Chúng tôi in gớm Trung Bộ từ năm 1973 mang đến năm 1975, được phiên dịch trong vòng 1970 mang đến 1975 nên bạn dạng dịch có rất nhiều thiếu sót. Trước hết một số danh từ bỏ như Adassan trước dịch là “không gọi rõ”, nay dịch lại là “không được thấy”; Sanjànàti trước dịch là “chấp nhận”, nay dịch là “tưởng tri”; Parijànàti trước dịch là “hiểu rõ”, nay dịch là “liễu tri”; Abhijànàti, trước dịch là “biết rõ”, nay dịch lại là “thắng tri”; Pajànàti, trước dịch là “hiểu rõ”, nay dịch lại là “Tuệ tri”.

Một danh tự nữa cũng hay sử dụng sai, có thể gây hiểu lầm như chữ Kàmaguna, Hán dịch là “Dục công đức”, nhưng mà công đức thường có nghĩa xuất sắc lành, trong những khi nghĩa chữ guna là làm cho “tăng trưởng lòng dục”. Nên công ty chúng tôi dịch là “Dục tăng trưởng”. Danh từ bỏ dịch sai hơi nhiều, nên bạn dạng in lần này dịch lại đến đúng hơn. Một sự nỗ lực nữa của shop chúng tôi là Việt hóa một vài danh từ để gần với bản sắc dân tộc bản địa hơn. Như lúc trước dịch Trung cỗ Kinh, nay sửa lại khiếp Trung Bộ. Trước dịch khiếp “Nhứt thiết lậu học”, ni sửa lại ghê “Tất cả lậu hoặc”. Trước dịch khiếp “Bố dụ” nay đổi lại tởm “Ví dụ tấm vải”. Trước dịch là “Ngưu giác lâm đái kinh” nay dịch lại “Tiểu ghê Rừng sừng bò”.

Còn so với danh tự Pàli về tên người, tên địa danh, cửa hàng chúng tôi chưa tìm ra được một cách làm thích hợp, bắt buộc nay shop chúng tôi thả lỏng vụ việc này. Ví dụ, chữ Sàvatthi, tiếng hán là Xá Vệ, phát âm phải là Xa-vat-thi, cửa hàng chúng tôi chưa theo lối dịch âm được, vì bí quyết đọc chữ Pàli có rất nhiều điểm giống như tiếng Việt, nên nhiều khi cửa hàng chúng tôi giữ giờ đồng hồ Pàli. Chữ Sàriputta, theo hán dịch là Xá-lợi-Phất, theo dịch âm phải là Xa-ri-put-ta, nhưng shop chúng tôi vẫn duy trì Sàriputta. Còn theo Hán dịch thời quá xa với nguyên bạn dạng Pàli giỏi Sanskrit, chỉ ai quen thuộc với chữ hán việt Tạng thời đọc và hiểu được. Đây chưa nói đến một số danh trường đoản cú thuật ngữ siêng môn, tuyệt nhất là cần sử dụng để mô tả tiến trình mang lại chứng quả Niết bàn, hoặc không kiếm được, hoặc chưa tìm kiếm được danh từ thuật ngữ trình độ bên Hán Tạng, thành thử một trong những thuật ngữ chỉ được áp dụng tạm thời, chờ đón sự chọn lựa của thời gian hay sự ngã khuyết của chư học giả mười phương, mới có công dụng giải quyết vấn đề nan giải này.

Gần họ hơn, ghê Trung bộ này đã bên trong chương trình học tập của Trường thời thượng Phật học tập Việt Nam, với Tăng Ni Sinh cần có Kinh sách để học hỏi nghiên cứu, cho nên vì vậy cho in lại khiếp Trung cỗ là đáp ứng nhu cầu thúc bách này. Trong khi Kinh Trung bộ đang được nhiều nhà học giả, các Phật tử nghiên cứu và phân tích và search hiểu, vì bạn có thể nói kinh Trung cỗ không phần lớn là mấu chốt trong ghê Tạng Pàli nhưng mà còn miêu tả rất lô ghích và không thiếu những quan niệm căn bản các danh từ phật giáo và còn diễn tả rất đa dạng mẫu mã và phong phú và đa dạng những pháp môn tu tập mang tới Niết bàn. Chưa học tởm Trung cỗ là chưa cụ được tinh hoa của Đạo Phật nguyên thủy. Chưa nghiên cứu Kinh Trung cỗ rất hoàn toàn có thể rơi vào những sai lệch định nghĩa các danh từ chuyên môn trong phật giáo mà Đức Phật vẫn dày công định nghĩa, mọi khi Ngài thuyết giảng đạo giáo của Ngài.

Chúng tôi chỉ có thể nói một bí quyết vắn tắt là ghê Trung cỗ đặt nặng trĩu về phần Chánh Tri Kiến cùng các cách thức tu hành, độc nhất là những tiến trình tu triệu chứng đi trường đoản cú Giới, Định, Tuệ, Giải thoát, Giải bay tri kiến. Còn khiếp Trường cỗ đặt nặng trĩu phần lịch sử, bao gồm tánh cách đối ngoại đối với Bà La Môn, du sĩ nước ngoài đạo, Kỳ na giáo… Tăng chi Bộ để nặng phần phân tích học thuyết theo pháp số từ số 1 đến số 11. Tương Ưng cỗ đặt nặng trĩu phần phân tích học thuyết theo đề tài. Còn đọc Kinh Trung Bộ họ đi sâu vào phần giáo lý cùng phần hành trì, đặt nặng về đầy đủ phản ứng tư tưởng tế nhị của người tu hành khi đạt đến những quả vị buổi tối cao.

Công trình thông ngôn của tôi, một mặt đáp ứng sở nguyện xuất dương tu học của tôi, một khía cạnh xây dựng hầu hết tài liệu nghiên cứu đạo Phật cho những Học giả và Phật tử Việt Nam. Lẽ tất nhiên trong nhiệm vụ hiện trên của tôi, sự phiên dịch đòi hỏi nhiều thay gắng, các dụng công kiên định và liên tục, nhưng công ty chúng tôi đã được tưởng thưởng xứng đáng, lúc được tận hưởng những Pháp Lạc bởi Chánh Pháp đem lại trong khi phiên dịch. Pháp Lạc này ẩn chứa trong từng chữ từng câu, tiềm ẩn trong từng câu văn giọng nói, và chính Pháp Lạc sẽ nuôi dưỡng và khích lệ chúng tôi rất những trong công tác phiên dịch này.

Càng dịch, công ty chúng tôi càng thấy rõ ác ý của những nhà Bà La Môn đã cần sử dụng danh từ tiểu Thừa nhằm gán vào gần như lời dạy dỗ thực sự nguyên thủy của tiên phật và để cho các Phật tử không đủ can đảm đọc, không dám học, không dám tu số đông pháp môn ấy. Càng dịch, càng thấy rõ dụng trung tâm hiểm độc của các vị Bà La Môn, đã tinh ranh xuyên tạc đạo Phật, làm cho những lý thuyết căn bản, hầu hết tinh hoa cao đẹp nhất của bốn tưởng nhân loại, đã trở nên những tư tưởng tà đạo xen lẫn, bị ruồng bỏ, bị bít dấu, không được biết thêm đến, không được học hỏi tu hành. Tuy thế chân lý lúc nào cũng là chân lý, khía cạnh trời bao giờ cũng là mặt trời. Phần đa lời nói điêu của Ma Vương, các cuộc đo tài của các ngọn đèn đơn nhất mù mờ, lời lẽ bập bẹ của không ít kẻ mới tập tểnh đi vào con con đường Triết lý, toàn bộ cũng chỉ với cuồng vọng black tối, được ánh sáng tỏa nắng rực rỡ của chân lý quét sạch.

Có fan than ghê Pàli quá lâu năm và có khá nhiều đoạn trùng điệp. Khi dịch Kinh, bao giờ tôi cũng bắt buộc kính trọng nguyên bản, và vị vậy công ty chúng tôi không rất có thể tự ý lược bỏ những đoạn trùng điệp, dầu rằng nguyên phiên bản Pàli công ty chúng tôi phiên dịch đã và đang lược vứt khá nhiều. Điều chúng ta nên hãy nhờ rằng phần lớn kinh điển được kiết tập trong các Đại hội Kiết tập với đều vày chư Tăng tụng hiểu lại phần đa đoạn những vị ấy đã ghi nhớ, cùng lẽ tất nhiên khi tụng phát âm không lúc nào có chuyện lược bỏ. Lại nữa đức Phật trong khi đi truyền giáo, từng Kinh hồ hết được giảng trọn vẹn trong mỗi hoàn cảnh quan trọng và chư Tăng ghi ghi nhớ lại không khi nào dám lược bỏ những đoạn đã có nghe. Bởi vì đó, có nhiều đoạn trùng điệp, khó lòng lược quăng quật cho được. Dầu thế nào, những đoạn trùng điệp vẫn đang còn sự tác dụng cho tất cả những người đọc, bởi không gì giỏi đẹp rộng là được kể đi kể lại những lần đầy đủ giáo lý quan trọng đặc biệt và đông đảo pháp tu căn bản.

Chúng tôi nay chỉ chú ý phiên dịch, và mong dịch mang đến được vẹn toàn và đầy đủ, để làm tài liệu nghiên cứu và tu học cho những Phật tử cùng Học giả, chưa xuất hiện một dấn xét, phê bình, đối chiếu đối chiếu gì. Mỗi bộ Kinh được dịch xong là mọi nguồn tài liệu văn hóa hết sức đa dạng và phong phú và quý giá cho những Học giả và những Phật tử, và lúc này sự nỗ lực duy duy nhất của cửa hàng chúng tôi là cung ứng những tài liệu văn hóa truyền thống ấy.

Xem thêm: Tận Cùng Của Hạnh Phúc - Lời Bài Hát Ngưng Làm Bạn

Cho nên, với 5 bộ Kinh ngôi trường Bộ, tởm Trung Bộ, kinh Tăng Chi, tởm Tương Ưng, kinh Tiểu Bộ, chúng tôi nghĩ là reviews được các tài liệu khá đúng chuẩn và vừa đủ để những nhà học giả, Tăng Ni Phật tử, sinh viên đi sâu được vào đầy đủ Giáo lý và Giáo pháp căn bản, thiệt sự là nguyên thủy của Đạo Phật.

Sài Gòn, ngày 8 mon 11 năm 1986 Tỷ kheo ưng ý Minh Châu Thiền viện Vạn Hạnh (Bình Anson tổng hợp, 11/99)