Kinh vu lan báo hiếu

(Thắp 3 cây hương, quỳ tức thì thẳng, rứa hương ngang trán niệm lớn bài xích Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện rước lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phảng phất mọi mười phương

Cúng nhường nhịn ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo từ tánh có tác dụng lành

Cùng pháp giới bọn chúng sanh

Cầu Phật từ gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học vững bền

Xa bể khổ mối cung cấp mê

Chóng trở lại bờ giác.

Bạn đang xem: Kinh vu lan báo hiếu

(Xá rồi hiểu tiếp bài xích kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay là ngày chư Tăng mãn hạ, mang đức lành phổ hoá bọn chúng sanh. Chúng con một dạ chí thành, cúng nhịn nhường trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nguyện mọi cả tía ngôi Tam Bảo, Đức Bổn sư từ phụ Thích-ca, Lạc Bang Giáo công ty Di-đà, thuộc là Bồ-tát, các vị Thánh Tăng. Hiệp ba cõi mười phương Tăng chúng, mong mỏi từ bi tiếp độ hương linh. Cửu huyền Thất tổ siêu thăng, mẹ phụ vương hiện cầm cố phước tăng lâu trường. Khắp chúng sanh rõ mặt đường đạo đức, thoát muội mê triệu chứng bậc quang quẻ minh. Ngưỡng mong muốn đức cả oai linh, từ ai oán xót chứng minh hộ trì.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO. (3 lần)

 (Đứng dậy gặm hương vào lư và đọc bài xích kệ tán thán Phật)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vãi Vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy dỗ khắp trời người,

Cha lành thông thường bốn loại,

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp cha kỳ,

Xưng dương thuộc tán thán,

Ức kiếp không thuộc tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật bọn chúng sanh tánh hay rỗng lặng,

Đạo thông cảm không thể suy nghĩ bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời,

Trước bảo toạ thân con hình ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

(Xá 1 xá rồi xướng lạy)

ĐẢNH LỄ

Chí trung tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tận lỗi không đổi thay pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, hiền hậu Thánh Tăng, hay trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam tế bào Ta-bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ hiền khô Bồ-tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ-tát, Linh sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí vai trung phong đảnh lễ: Nam tế bào Tây phương cực lạc quả đât đại từ đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán cầm Âm Bồ-tát, Đại cố kỉnh Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng vương Bồ-tát, thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Đứng xuất xắc ngồi tùy ý, vô chuông mõ cùng đồng tụng)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương thơm vừa bén chiên đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiềng

Pháp thân cục bộ hiện tiền

Chứng minh mùi hương nguyện phước liền ban cho.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ ngươi đại bi trọng điểm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bát ra da, nhân tình đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát mãng cầu đát toả.

Nam mô tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phân phát đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người tình đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà domain authority đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phát ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phân phát sa phân phát sâm. Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, người tình đề dạ người thương đề dạ, bồ đà dạ tình nhân đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị dung nhan ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Vớ đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà đạ, ta bà ha. Vớ đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Trả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Cha đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi chiến thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. (3 lần)

KHAI kinh KỆ

Phật pháp rộng lớn sâu vô cùng nhiệm mầu.

Trăm ngàn muôn kiếp khó khăn tìm cầu.

Con ni nghe thấy chăm trì tụng.

Nguyện gọi Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI

KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe lời tạc như vầy:

Một thuở nọ chũm Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Mục Liên bắt đầu đặng lục thông,

Muốn cho bố mẹ khỏi vòng trầm luân.

Công dưỡng dục thâm nám ân dốc trả,

Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền,

Làm nhỏ hiếu hạnh vi tiên,

Bèn dùng huệ nhãn bên dưới trên kiếm tầm

Thấy vong chủng loại sanh có tác dụng ngạ quỷ,

Không uống nạp năng lượng tiều tuỵ hình hài,

Mục Liên thấy vậy bi ai!

Biết chị em đói khát ai hoài tình thâm.

Lo phẩm đồ dùng đem dưng từ mẫu,

Đặng đỡ lòng gian khổ bấy lâu,

Thấy cơm, bà mẹ rất lo âu,

Tay tả bịt đậy hữu hầu bốc ăn.

Lòng bỏn xẻn chi phí căn không dứt,

Sợ chúng ma chiếm giựt của bà,

Cơm đưa chưa đến miệng đà,

Hoá thành than lửa nuốt mà lại đặng đâu.

Thấy như vậy buồn bã thê thảm,

Mục Kiền Liên cảm thương xót thương,

Mau mau về cho giảng đường,

Bạch thuộc Sư phụ tầm phương giải nàn.

Phật new bảo cụ thể căn cội.

Rằng chị em ông cội tội khôn xiết sâu,

Dầu ông thần lực nhiệm mầu,

Một mình tất yêu ai mong đặng đâu.

Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn,

Tiếng vang đồn thấu cho cửu Thiên,

Cùng là những bậc Thần kỳ,

Tà ma ngoại đạo, bốn vì Thiên vương

Cộng bố cõi sáu phương tụ tập,

Cũng ko phương cứu tế bà mẹ ngươi,

Muốn mang đến cứu đặng mạng người,

Phải nhờ vào thần lực của mười phương Tăng.

Pháp cứu giúp tế Ta toan giảng nói,

Cho phần đa người ra khỏi ách nàn

Bèn kêu Mục Thị đến gần,

Truyền đến Diệu pháp ân quan trọng thi.

Rằm tháng Bảy là ngày trường đoản cú tứ,

Mười phương tăng lên dự lễ này,

Phải toan chọn sửa chớ chầy,

Thức ăn uống trăm món, trái cây năm màu.

Lại đề xuất sắm nệm nằm nệm lót,

Cùng thau, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu,

Món ăn tinh sạch báu mầu,

Đựng vào bình chén bát vọng mong kính dâng.

Chư Đại đức mười phương lâu thực

Trong bảy đời sẽ tiến hành siêu thăng,

Lại thêm bố mẹ hiện tiền,

Đặng nhờ phước đức tiêu khiên ách nàn.

Vì ngày xưa Thánh tăng đều đủ,

Dầu nơi đâu cũng tụ họp về,

Như tín đồ thiền định đánh khê,

Tránh điều phiền não chuyên về Thiền-na.

Hoặc bạn đặng tứ toà đạo quả,

Công tu hành nguyện thoả vô sanh,

Hoặc fan thọ hạ ghê hành,

Chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng.

Hoặc fan đặng Lục thông tấn phát,

Và đa số hàng Duyên Giác, Thanh Văn,

Hoặc chư Bồ-tát mười phương,

Hiện hình làm cho sãi ngơi nghỉ gần bọn chúng sanh.

Đều trì giới hết sức thanh, vô cùng tịnh,

Đạo đức dày chánh định chơn tâm,

Tất cả các bậc Thánh, phàm,

Đồng lòng lâu lãnh dĩa cơm lục hoà.

Người nào gồm sắm ra vật thực,

Đặng cúng nhường nhịn Tự tứ Tăng thời,

Hiện chi phí phụ chủng loại của người,

Bà con quyến ở trong thảy hồ hết nhờ ơn.

Tam đồ gia dụng khổ chắc rằng ra khỏi,

Cảnh thảnh thơi hưởng lâu tự nhiên,

Như còn phụ huynh hiện tiền,

Nhờ này cũng đặng bá niên lâu trường;

Như phụ huynh bảy đời vượt vãng,

Sẽ hoá sinh về cõi Thiên cung,

Người thời tuấn tú hình dung,

Hào quang thắp sáng khắp cùng châu thân,

Phật dạy dỗ mười phương Tăng chúng,

Phải tuân theo thể thức sau này:

Trước khi thọ thực đàn chay,

Phải mong chú nguyện cho người tín gia.

Cầu thất nạm mẹ phụ thân thí chủ,

Định tinh thần quán đầy đủ đừng quên,

Cho chấm dứt định ý hành thiền,

Mới cần sử dụng phẩm vật đàn tiền hiến dâng.

Khi lâu dụng, phải an thiết bị thực,

Trước Phật đài hoặc tự tháp trung,

Chư Tăng chú nguyện viên dung,

Sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa.

Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt,

Mục Liên thuộc Bồ-tát chư Tăng

Đồng nhau tỏ dạ vui mừng,

Mục Liên cũng hết khóc than rầu buồn.

Mục Liên mẫu mã cũng trong ngày ấy,

Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan,

Mục Liên bạch cùng với Phật rằng:

Mẹ bé nhờ sức Thánh Tăng ngoài nàn.

Lại cũng nhờ oai thần Tam Bảo,

Bằng chẳng thì nàn khổ nặng nề ra.

Như sau đồ đệ xuất gia,

Vu Lan bồn pháp sử dụng mà độ sanh.

Độ phụ huynh còn đương trên thế,

Hoặc bảy đời có thể đặng không?

Phật rằng: Lời hỏi vô cùng thông,

Ta vừa ao ước nói con liền hỏi theo.

Thiện phái nam tử, Tỳ-kheo phái nam nữ,

Cùng Quốc vương, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng, Bá quan,

Cùng hàng lê sản phẩm vạn dân cõi trần.

Như chí mong muốn đền ơn phụ thân mẹ,

Hiện tại cùng thất nuốm tình thâm.

Đến Rằm mon Bảy từng năm,

Sau lúc kiết hạ chư Tăng tựu về.

Chính thời gian trước Phật Đà hoan hỷ,

Phải sắm sanh bá vị cơm trắng canh,

Đựng trong bình chén bát tinh anh,

Chờ giờ Tự tứ bọn chúng Tăng bái dường.

Đặng ước nguyện song đường ngôi trường thọ,

Chẳng bé đau cũng chẳng khổ chi,

Cùng mong thất vậy đồng thì,

Lìa khu vực ngạ quỷ sanh về nhơn thiên,

Đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp,

Lại xa lìa nạn âu sầu thân,

Môn sinh Phật tử ân cần,

Hạnh tu hiếu thuận phải cần phải chuyên.

Thường cầu nguyện thung huyên an hảo

Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sanh,

Ngày Rằm tháng Bảy từng năm,

Vì lòng hiếu hạnh ân thâm yêu cầu đền.

Lễ cứu vớt tế chí thành sắp đến đặt,

Ngõ cúng nhịn nhường chư Phật, chư Tăng,

Ấy là báo ân thù ân,

Sanh thành dưỡng dục tuy vậy thân buổi đầu,

Đệ tử Phật lo ngại gìn giữ,

Mới phải là đam mê tử Thiền môn.

Vừa nghe hoàn thành Pháp Lan Bồn,

Môn sinh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan.

Mục Liên với bốn ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sanh thành,

Sau là cứu vớt vớt, bọn chúng sanh muôn loài.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI 

KINH BÁO ĐÁP CÔNG ƠN CHA MẸ

Ta từng nghe lời tạc như vầy::

Một thuở nọ cố kỉnh Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Chư Tăng câu hội rất đông,

Tính ra mang đến số nhì muôn tám ngàn,

Lại cũng đều có các mặt hàng Bồ-tát,

Hội tại trên đây đủ mặt hay thường,

Bấy giờ, Phật lại lên đường,

Cùng hàng đại bọn chúng Nam phương tiến hành.

Đáo bán lộ đành rành đôi mắt thấy,

Núi xương khô bỏ đấy thọ đời,

Thế Tôn bèn vội mang đến nơi,

Lạy liền tía lạy, rồi rơi giọt hồng

Đức A-nan trong tâm ái ngại,

Chẳng đọc sao Phật lạy đống xương,

Vội xoàn xin Phật dạy tường:

“…Thầy là từ Phụ bố phương tư loài.

Ai ai cũng kính Thầy dường ấy,

Cớ sao Thầy lại lạy xương khô?”

Phật rằng: trong số môn đồ,

Ngươi là đệ tử mở màn dày công.

Bởi không biết đục trong chưa rõ,

Nên vì ngươi Ta tỏ đuôi đầu:

Đống xương liên tục bấy lâu,

Cho nên trong đó biết bao cốt hài.

Chắc cũng có thể có ông bà thân phụ mẹ,

Hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sanh,

Luân hồi sanh tử, tử sanh,

Lục thân đời trước, thi thể còn đây.

Ta lễ bái kỉnh người tiền bối,

Và ngậm ngùi vì chưng nhớ kiếp xưa.

Đống xương láo lếu tạp chẳng vừa,

Không phân trai gái vứt bừa cạnh tranh coi.

Ngươi siêng năng xét soi mang đến kỹ,

Phân làm hai bên nữ, mặt nam,

Để cho rành mạch cốt phàm,

Không còn lộn lạo nữ giới nam chất chồng.

Đức A-nan trong tâm địa tha thiết,

Biết làm sao phân biệt ngoài sai,

Ngài bèn xin Phật tỏ bày,

Vì khó chọn lựa gái trai lúc này.

Còn sinh tiền dễ bề sắp tới đặt,

Cách đứng đi ăn mặc phân minh,

Chớ lúc rã xác tiêu hình,

Xương ai như nấy, khó nhìn nặng nề phân.

Phật new bảo: A-nan yêu cầu biết,

Xương phụ nữ nam phân minh rõ ràng,

Đàn ông xương trắng nặng trĩu oằn,

Đàn bà xương nhẹ black thâm dễ nhìn.

Ngươi bao gồm biết cớ sao đen nhẹ?

Bởi bọn bà sinh đẻ cơ mà ra,

Sanh con bố đấu tiết ra,

Tám hộc tư đấu sữa hoà nuôi con.

Vì cớ ấy hao mòn thân thể,

Xương bọn bà, đen nhẹ nhàng hơn trai.

A-nan nghe vậy bi ai,

Xót thương bố mẹ công dày dưỡng sanh.

Bèn cầu Phật thi ân dạy bảo,

Phương pháp làm sao báo hiếu song thân?

Thế Tôn new bảo lời rằng:

Vì ngươi Ta sẽ bộc bạch khá nghe!

Thân bọn bà những bề cực nhọc,

Sanh đặng con thập ngoạt cưu mang,

Tháng đầu, bầu đậu tợ sương,

Mai chiều cất giữ sợ tan bất thường.

Tháng vật dụng nhì ngoài ra sữa đặc.

Tháng thứ cha như cục huyết ngưng.

Bốn tháng đã tượng ra hình.

Năm tháng ngũ thể(<1>) hiện nay sinh rõ ràng.

Tháng máy sáu lục căn(<2>) phần nhiều đủ.

Bảy mon thì đủ cỗ cốt xương.

Lại thêm đầy đủ lỗ chân lông,

Cộng tầm thường đến số tám muôn tứ ngàn.

Tháng thứ tám trọn vẹn tạng phủ.

Chín mon thì rất đầy đủ vóc hình.

Mười tháng là đến kỳ sinh.

Nếu bé hiếu thuận xuôi bản thân ra luôn,

Bằng ngỗ nghịch làm ai oán thân mẫu.

Nó vẫy vùng đấm đá quấu lung tung,

Làm cho bố mẹ hãi hùng,

Sự đau, sự khổ không thuộc tỏ phân.

Khi sinh đặng muôn phần khoái lạc,

Cũng ví như được bội bạc được vàng.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

Ơn thân phụ nghĩa bà bầu mười phần nên tin.

Điều đầu tiên giữ gìn thai giáo,

Mười mon trường chu đáo số đông bề.

Thứ nhị sanh đẻ khiếp ghê,

Chịu đau chịu đựng khổ mỏi mê trăm phần.

Điều sản phẩm công nghệ ba, thâm ân nuôi dưỡng,

Cực mang lại đâu, bền chắc chẳng lay.

Thứ tư ăn đắng nuốt cay,

Để dành bùi ngọt đủ đầy mang đến con.

Điều lắp thêm năm lại còn khi ngủ,

Ướt chị em nằm, khô khan phần con.

Thứ sáu sú nước nhai cơm,

Miễn con sung túc chẳng nhờm, chẳng ghê.

Điều vật dụng bảy ko chê ô uế,

Giặt đồ nhơ của trẻ không phiền.

Thứ tám chẳng nỡ chia riêng,

Nếu con đi vắng cha phiền bà bầu lo

Điều thứ chín miễn con sung sướng,

Dầu đề xuất mang nghiệp chướng cũng cam,

Tính sao hữu dụng thì làm,

Chẳng màng tội lỗi, bị giam bị cầm.

Điều thiết bị mười chẳng đam mê trau chuốt,

Dành cho con những cuộc thanh nhàn,

Thương con như ngọc như vàng,

Ơn cha, nghĩa bà mẹ sánh bằng Thái Sơn.

Phật lại bảo: A-nan nên biết!

Trong chúng sanh tuy thiệt phẩm người,

Mười phần mê muội cả mười,

Không tường ơn trọng đức dày tuy vậy thân.

Chẳng kính mến, quên ân, trái đức,

Không xót thương dưỡng dục con quay lao.

Ấy là bất hiếu khoác giao,

Thì những người dân ấy đời nào phải thân.

Mẹ sinh con nuôi nấng mười tháng,

Cực khổ nhường nhịn gánh nặng nề trên vai,

Uống ăn chẳng đặng vị thai,

Cho cần thân thể hình hài nhát suy.

Khi sanh sản hiểm nguy chi xiết,

Sanh đặng rồi tinh máu dầm dề,

Ví như thọc huyết trâu dê,

Nhứt sanh thập tử những bề gian nan.

Con còn bé dại phải lo săn sóc,

Ăn đắng cay, bùi ngọt phần con,

Phải tắm, cần giặt, rửa trôn,

Biết rằng dơ dáy dáy mẹ không lo ngại gì.

Nằm phía ướt, con nằm phía ráo,

Sợ cho nhỏ ướt áo, ướt chăn,

Hoặc lúc ghẻ chóc mọi thân,

Ắt con yêu cầu chịu trăm phần thảm thương.

Trọn cha năm mút sữa nương sữa mẹ,

Thân ốm mòn như thế nào nệ cùng với con,

Đến khi vừa được lớn khôn,

Mẹ phụ vương dạy bảo cho con vỡ lòng,

Cho đến lớp mở thông trí huệ,

Dựng vợ chồng có gắng làm ăn,

Ước mong con được đề xuất thân,

Dầu cho cha mẹ cơ xấu quản chi.

Con đau bé tức thì lo chạy,

Dầu tốn hao biện pháp mấy cũng đành,

Khi bé căn dịch đặng lành,

Thì phụ huynh mới an thần định tâm.

Công dưỡng dục sanh bởi non biển,

Cớ sao nhỏ chẳng hàm ân này!

Hoặc khi lầm lỗi bị rầy,

Chẳng tuân thì chớ lại bày ngỗ ngang.

Hỗn bố mẹ phùng sở hữu trợn mắt,

Khinh trưởng huynh nộ bắt nạt thê nhi,

Bà bé chẳng nói ra chi,

Không tuân Sư phụ nghi lễ chẳng tường.

Lời dạy dỗ bảo song đường ko kể,

Tiếng khuyên răn các bạn chẳng màng.

Trái ngang chống báng đầy đủ đàng,

Ra vào lui tới mắng càn fan trên.

Vì tục tĩu tánh quen có tác dụng bướng,

Chẳng nhắc lời trưởng thượng dạy dỗ răn,

Lớn lên theo thói hung hăng,

Đã ko nhẫn nhịn lại càng hành hung.

Bỏ các bạn lành theo cùng bọn chúng dữ,

Nết tập quen làm sự trái ngang,

Nghe lời dụ dỗ quân hoang,

Bỏ cha bỏ người mẹ trốn thanh lịch quê người

Trước còn tập theo thời theo thế,

Thân lập thân search kế sinh nhai,

Hoặc đi sắm sửa kiếm lời,

Hoặc vào quân quân nhân với đời lập công.

Vì ràng buộc đồng công, mọt nợ,

Hoặc trở ngăn vì vk vì con,

Quên phụ thân quên bà mẹ tình thâm,

Quên xứ quên sở lâu năm không về.

Ấy là nói những người có chí,

Chớ đa số du hý mà lại thôi,

Sau lúc phá hết của rồi,

Phải tìm kiếm phương kế kiếm song đồng xài.

Theo trộm cướp, hoặc là bài bạc,

Phạm tội hình, tội phạm ngục nên vương,

Hoặc khi mang căn bệnh giữa đường,

Không bạn nuôi dưỡng bỏ thân không tính đồng.

Hay tin dữ, bà nhỏ cô bác,

Cùng mẹ phụ thân xao xác bi ai rầu,

Thương con tỉ ti ưu sầu,

Có khi mang dịch đui mù vấn vương.

Hoặc bệnh trở nặng vì thương thừa lẽ,

Phải chầu trời làm quỷ duy trì hồn,

Hoặc nghe nhỏ chẳng lo lường,

Trà đình, tửu điếm, phố phường nghêu du.

Cứ mải miết theo đồ vật bất chánh,

Chẳng mấy lúc thần tỉnh mộ khang,

Làm cho cha mẹ than van,

Sanh nhỏ bất hiếu phải mang tiếng đời.

Hoặc bố mẹ đến hồi già yếu,

Không ai nuôi thốn thiếu mọi điều,

Ốm đau đói rách kêu rêu,

Con không cung cấp dưỡng quăng quật liều chẳng thương.

Phận phụ nữ còn nương phụ vương mẹ,

Thì bao gồm lòng hiếu đễ thuận hoà,

Cần lao phục dịch trong nhà,

Dễ không nên dễ khiến cho hơn là nam nhi.

Song đến lúc tòng phu xuất giá,

Lo bên ông chồng chẳng sá bên mình,

Trước còn lai vãng viếng thăm,

Lần lần nguội lạnh bặt tăm biệt nhà.

Quên dưỡng dục song thân ân trọng

Không ghi nhớ công có nặng đẻ đau,

Chẳng lo báo ân cù lao,

Làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thay.

Nếu cha mẹ la rầy mắng mỏ mắng,

Trở sinh lòng hờn giận chẳng kiêng,

Chớ chi ck đánh liên miên,

Thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than.

Tội bất hiếu lưỡng ban nam giới nữ,

Nói không thuộc nghiệp dữ yêu cầu mang.

Nghe Phật chỉ rõ phần đông đàng,

Trong hàng đại bọn chúng lòng càng thảm thay!

Gieo xuống đất, đem cây rước củi,

Đập vào mình, vào mũi vào hông,

Làm cho những lỗ chân lông,

Thảy đa số rướm máu, ướt váy cả thân.

Đến hôn mê tinh thần bất định,

Một giây lâu bắt đầu tỉnh than rằng:

Bọn ta quả thiệt tội nhơn,

Xưa ni chẳng rõ ko hơn fan mù.

Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc,

Ruột gan trong khi nát như tan,

Tội tình cực nhọc nỗi than van,

Làm sao trả đặng vô vàn ơn sâu.

Trước Phật tiền ai mong trần tố,

Xin cụ Tôn mẫn cố bi lân,

Làm sao báo bổ thù ân,

Tỏ lòng hiếu thuận tuy nhiên thân của mình.

Phật bèn dụng Phạm thinh sáu món,

Phân tỏ cùng Đại chúng lắng nghe,

Ơn phụ vương nghĩa bà mẹ nặng nề,

Không phương báo bổ cho vừa mức độ đâu.

Ví có fan ơn sâu dốc trả,

Cõng mẹ phụ vương tất cả hai vai.

Giáp vòng hòn núi Tu-di,

Đến trăm nghìn kiếp ơn kia không đền.

Ví có người chạm chán cơn đói rét,

Nuôi tuy nhiên thân dâng hết thân này,

Xương nghiền thịt nát phân thây,

Trải trăm ngàn kiếp ơn đây không đồng.

Ví có fan vì công sanh dưỡng,

Tự tay mình khoét thủng song ngươi,

Chịu thân mù tối như vầy,

Đến trăm ngàn kiếp ơn này thấm đâu.

Ví có tín đồ cầm dao thiệt bén,

Mổ bụng ra, rút hết trung khu can,

Huyết ra khắp đất chẳng than,

Đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng.

Ví có người dùng ngàn mũi nhọn,

Đâm vào mình bất luận nơi nào,

Tuy là sự khó biết bao,

Trải trăm ngàn kiếp chẳng sao đáp đền.

Ví có người vì ơn chăm sóc dục,

Tự treo mình cúng Phật núm đèn,

Cứ treo do đó trọn năm,

Trải trăm ngàn kiếp ân thâm không đền.

Ví có người xương nghiền ra mỡ,

Hoặc sử dụng dao chặt té thân mình,

Xương tung thịt nát chẳng phiền,

Đến trăm ngàn kiếp ơn trên không đồng.

Ví có tín đồ vì công chăm sóc dục,

Nuốt sắt nóng thấu ruột thấu gan,

Làm mang đến thân thể tiêu tan,

Đến trăm ngàn kiếp rạm ân chưa đền.

Nghe Phật nói thảy số đông kinh hãi,

Giọt lệ tràn cực nhọc nỗi cầm cố ngăn,

Đồng thinh bạch Phật lời rằng:

Làm sao trả đặng thâm nám ân tuy vậy đường?

Phật mới bảo các hàng Phật tử,

Phải lắng tai Ta chỉ với sau này,

Các ngươi mong mỏi đáp ơn dày,

Phải toan ghi chép Kinh đây lưu truyền.

Vì phụ huynh trì chăm phúng tụng,

Cùng ân hận những tội vạ xưa,

Cúng nhường Tam Bảo sớm trưa,

Cùng là tu phước chẳng chừa món chi.

Rằm tháng Bảy mang lại kỳ từ bỏ tứ

Thập phương tăng lên dự lễ này,

Sắm sanh lễ đồ vật đủ đầy,

Chờ tiếng câu hội để bày bái dâng.

Đặng cầu nguyện song đường trường thọ,

Hoặc sinh về Tịnh Độ an nhàn,

Ấy là báo bổ thù ân,

Sanh thành chăm sóc dục song thân của mình.

Mình còn phải phải chuyên trì giới,

Pháp Tam quy Ngũ giới giữ gìn,

Những lời Ta dạy đinh ninh,

Khá yêu cầu y test phụng hành chớ sai

Được như vậy new là ngoài tội,

Bằng chẳng thì lao tù tối nên sa,

Trong năm đại tội đề cập ra,

Bất hiếu trang bị nhất, thật là trọng thay.

Sau khi bị tiêu diệt bị đày vào ngục

Ngũ Vô Gián, cũng gọi A-tỳ

Ngục này vào núi Thiết Vi,

Vách phên bằng sắt vây quanh tứ bề.

Trong lao tù này mỗi ngày lửa cháy,

Đốt tội nhân hết thảy thành than,

Có lò nấu ăn sắt mang lại tan,

Rót vào trong mồm tội nhân hành hình.

Một vá đủ cho những người thọ khổ,

Lột thịt da đau thấu trọng điểm can,

Lại tất cả chó sắt, rắn gang,

Phun ra sương lửa đốt đoàn tội nhân,

Ở trong ngục tất cả giường bằng sắt,

Bắt tội nhân nằm khắp kia xong,

Rồi cho 1 ngọn lửa hồng,

Nướng quay kẻ tội domain authority phồng thịt thau.

Móc bằng sắt, mến đao, gươm giáo,

Trên ko trung đổ toá như mưa,

Gặp ai chém nấy chẳng chừa,

Làm đến thân thể nát nhừ như tương.

Những hình vạc vô phương đề cập hết,

Mỗi ngục đều phải sở hữu cách trị riêng,

Như là xe sắt phân thây,

Chim ưng mổ bụng, trâu cày lưỡi le.

Chớ bỏ ra đặng bị tiêu diệt liền rất đỡ,

Vì nghiệp duyên không nỡ hành thân,

Ngày đêm trống mái muôn lần,

Đến trăm ngàn kiếp không kết thúc một giây.

Sự hành phạt tại A-tỳ ngục,

Rất nặng vật nài ngỗ nghịch song thân,

Chúng ngươi đều đề nghị ân cần,

Thừa hành những việc bày tỏ khoản trên.

Nhứt là nên Kinh này in chép,

Truyền bá ra mang đến khắp Đông Tây

Như ai chép một quyển này,

Ví bởi đặng thấy một chính vì như vậy Tôn

Nếu in đặng nghìn muôn quyển ấy,

Thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên

Do theo nguyện lực tuỳ duyên,

Chư Phật ủng hộ hệt như sở nguyền.

Cha người mẹ đặng xa miền khốc lãnh.

Lại hoá sanh về cảnh Thiên cung.

Khi lời Phật giảng vừa xong,

Khắp vào tứ bọn chúng một lòng kính vâng.

Lại phạt nguyện thà thân này nát

Ra những vết bụi tro, muôn kiếp chẳng nài,

Dầu cho lưỡi kéo trâu cày,

Đến trăm nghìn kiếp lời Thầy không quên.

Ví như bị bá thiên đao kiếm.

Khắp thân này đâm chém phân thây.

Hoặc như lưới trói thân này,

Trải trăm ngàn kiếp lời Thầy chẳng sai.

Dẫu thân này bị cưa, bị chặt,

Phân chia nhỏ ra muôn đoạn chảy rời,

Đến trăm ngàn kiếp như vầy,

Chúng bé cũng chẳng trái lời Thầy khuyên.

Đức A-nan kiền thiền đảnh lễ,

Cầu thế Tôn để để hiệu Kinh,

Ngày sau truyền bá chúng sinh,

Dễ bề phúng tụng, trì siêng tu hành.

Phật new bảo: A-nan bắt buộc biết!

Quyển khiếp này quả thiệt cao xa,

Đặt thương hiệu “BÁO HIẾU MẸ CHA”,

Cùng là “ÂN TRỌNG” thiệt là chơn Kinh.

Các ngươi phải giữ gìn chu đáo,

Đặng đời sau y giáo phụng hành,

Sau khi Phật dạy đành rành,

Bốn ban Phật tử siêu mừng, rất vui,

Thảy một lòng vâng theo lời Phật,

Và kính thành tin chắc vẹn truyền,

Đồng nhau tựu tại Phật tiền,

Nhất trọng tâm đảnh lễ rồi liền lui ra

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu tiệm Tự Tại,

Dầy công tu huệ bắt đầu mở mang!

Chân như một áng linh quang,

Chiếu soi năm uẩn đều không tồn tại gì.

Bát-nhã huệ soi đi khắp chốn,

Dứt phần đông đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi tâm chớ nghi nan,

Sắc cơ nào khác dòng không đâu mà!

Cái không nọ như thế nào xa loại sắc,

Sắc là không, không nhan sắc như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu,

Chân không xét cũng một mầu cầm thôi

Này Xá-lợi nghĩ coi có phải?

Những pháp ko xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng dứt đó mà,

Sạch dơ, thêm bớt cũng là chân không

Ấy vậy buộc phải xét thông hồ hết lẽ,

Như hỏng không sắc vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức sạch sẽ làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng hững hờ như thế,

Lục trằn kia cũng nhắc là không.

Đã không nhãn giới xuyên suốt thông

Đến ý thức giới cũng ko thấy gì.

Vô vô minh nương bỏ ra mà có?

Bổn tánh không soi nó đề nghị tiêu!

Đã không lão tử hiểm nghèo,

Còn đâu già chết, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo ko thay!

Trí còn không có, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu tốt diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu con đường tu.

Chân không bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thật hỏng soi làu!

Không ngăn ngại còn đâu lo sợ!

Mộng tưởng không chổ chính giữa chẳng đảo điên

Chân như bổn tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, chứng nên đạo mầu!

Tam nắm Phật ngôi cao chứng quả,

Thảy phần lớn nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này siêu thiêng liêng!

Ấy đại thần chú giúp đề xuất đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng chói!

Chú vô thượng vòi vĩnh vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy mà,

Gồm đầy đủ thần lực thật là về tối linh!

Những khổ não thênh thênh trừ hết,

Lời nói này chân thật chẳng ngoa.

Vậy đề nghị Bát-nhã thuyết qua,

Này câu thần chú niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, bố la yết đế, bố la tăng yết đế, người yêu đề ta bà ha. (3 lần)

VÃNG sinh THẦN CHÚ

Nam mô A-di-đà bà dạ. Đa tha dà nhiều dạ. Đa diệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di ni, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc rubi tươi,

Tướng giỏi quang minh vẹn đầy đủ mười.

Ánh sáng sủa toả hình năm núi lớn,

Mắt trong tợ nước tư nguồn khơi.

Hào quang hoá Phật bao nhiêu ức,

Bồ-tát hiện thân cấp mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện ao ước độ chúng,

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi.

Nam mô Tây Phương rất Lạc thế giới Đại tự Đại bi A-di-đà Phật.

Nam mô A-di-đà Phật. (Nhiều, ít tuỳ thời gian)

Nam tế bào Đại bi Quán cố gắng Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Đại gắng Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Địa Tạng vương Bồ-tát. (3 lần)

Mam tế bào Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM VU LAN

Đệ tử bọn chúng con,

Vâng lời Phật dạy.

Ngày Rằm tháng Bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt hương đảnh lễ,

Mười phương Tam thế,

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện làm bé thảo,

Lòng càng áo não,

Nhớ nghĩa thân sanh,

Con cho trưởng thành,

Mẹ dày gian khổ,

Ba năm nhũ bộ,

Chín tháng cưu mang,

Không ngớt lo toan,

Quên nạp năng lượng bỏ ngủ,

Ấm no đầy đủ,

Cậy có công cha,

Chẳng quản lí yếu già,

Sanh nhai lam lũ.

Quyết thuộc hoàn vũ,

Phấn đấu nuôi con,

Giáo dục vuông tròn,

Đem đường học đạo.

Đệ tử ơn sâu không báo,

Hổ phận kém hèn.

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí thành cung kính,

Đạo tràng thanh tịnh,

Tăng Bảo trang nghiêm,

Hoặc quá Tự tứ,

Hoặc hiện tại tham thiền,

Đầy đủ thiện duyên,

Rủ lòng lân mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp bố mẹ chúng con,

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn tại thế,

Thân tâm yên ổn,

Phát nguyện tu trì.

Đã qua đời,

Ác đạo xa lìa,

Chóng thành Phật quả.

Ngưỡng trông các Đức Như Lai

Khắp cõi hỏng không,

Từ bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ lạy Phật Thích-ca,

Chứng minh môn sinh tên là Mục Liên,

Lòng nhỏ mộ đạo tu hiền,

Xuất gia theo Phật cầu nguyền hôm mai.

Nghe ghê Phật thuyết bảy ngày,

Minh trọng điểm kiến tánh Như Lai trọn lành,

Lục thông tương đối đầy đủ nên danh,

Muốn tìm bố mẹ lòng thành cầm cố công,

Đền ơn mang đến bú, ẵm bồng,

Liền cần sử dụng đạo nhãn xem vòng cầm gian.

Thấy vong bà mẹ khổ muôn ngàn,

Ốm gầy, đói khát trong đàng quỷ ma.

Mục Liên kêu mẹ khóc la,

Đau lòng thương mẹ đoạ sa Diêm đình.

Thanh Đề nhận thấy con mình,

Mục Liên cứu mẹ hết tình cụ công

Con ơi! mẹ đói trong lòng,

Mục Liên nghe nói khóc ròng thở than,

Vội vàng quay trở lại thế gian,

Bới cơm một chén bát đem sang bà mẹ mừng,

Và cơm vô mồm nửa chừng,

Chén cơm hoá lửa phừng phừng thành than.

Mục Liên coi thấy gớm hoàng,

Trong lòng đau đớn, khóc than bi hùng tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật độ mình,

Trở về lạy Phật mong xin bà bầu già.

Thích-ca Đức Phật phân qua,

Mẹ ngươi tội nặng đoạ sa nghiệp hành.

Ta truyền cứu tế pháp lành,

Cần mong Tăng chúng tịnh thanh chú nguyền.

Cầu cho phụ mẫu mã hiện tiền,

Lục thân, quyến thuộc an ninh điều hoà.

Bảy đời phụ mẫu mã đã qua,

Về trời hưởng trọn phước sáng sủa loà hào quang

Vui chơi nhàn hạ an nhàn,

Ngày Rằm mon Bảy lập lũ trai Tăng.

Sắm sanh trăm sản phẩm ăn,

Trái cây ngũ quả, hương thơm đăng rõ ràng,

Chiếu, giường, bồn nước, mùng màn.

Dầu, đường, trà lá, bát vàng đựng cơm,

Những đồ vật quý bông thơm,

Thành vai trung phong dọn tiệc Lan bồn phân minh.

Cúng nhịn nhường Tam Bảo mong Kinh,

Chư Tăng tịch giới duy trì gìn nghiêm trang

Cầu cho thí chủ trai đàn,

Tâm hành thiền định, vái van chúc nguyền.

Thanh Đề khổ ách hết liền,

Ngày Rằm mon Bảy thành Tiên về Trời.

Noi gương hiếu thảo đời đời,

Xót thương phụ mẫu mã hiện thành nuôi con.

Nhai cơm mang lại bú hao mòn,

Ơn sâu nghĩa nặng thương con hết lòng.

Trời cao đất rộng mênh mông,

Biển hồ nước lai trơn sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tứ trọng ân,

Độ đời tía cõi trắng sạch trọn lành

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ơn phụ mẫu yêu cầu danh độ đời.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng khiếp công đức vô biên

Xin rước hồi hướng phần nhiều miền ngay sát xa

Chúng sinh pháp giới bao la

Đều về rất Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu bố chướng não phiền

Nguyện khai trí thông minh vô biên sáng sủa ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha.

Nguyện sanh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là phụ huynh mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát các bạn lành cùng với ta.

Nguyện rước công đức tạo ra

Hướng về mọi cả gần xa hưởng nhờ

Con thuộc muôn loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, mang lại bờ an vui.

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Thập phương thường trụ Tam Bảo.

Nam tế bào Ta Bà Giáo công ty Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam mô Tây phương cực Lạc quả đât Đại từ Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại bệnh minh.

Giờ này đệ tử, cùng rất đại chúng, kính cẩn trước Phật, chân thành đọc tụng, kinh... Và xưng thương hiệu Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng: phật giáo sáng thêm, xe Pháp thường xuyên chuyển, gió hoà mưa thuận, nước nhà hưng thịnh, quả đât hoà bình, quần chúng an lạc.

Thứ nguyện: cầu an lành đệ tử ..... Thuộc chư thiện phái mạnh tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua căn bệnh khỏi, thân trọng điểm an lạc, thường xuyên được kiết tường, vạn sự như ý, phát trung tâm Bồ-đề, trở lại chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ tuy nhiên tu, gia quyến an khang, tín nhiệm Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối chúng sinh tăng trưởng.

Lại nguyện: mong siêu mùi hương linh ..... Cùng chư hương thơm linh, cửu huyền thất tổ, những gia những tộc, đồng chí trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ vào sức Phật, mang đến được đạo tràng, nghe ghê nghe Pháp, mau chóng thoát mặt đường mê, sinh về Tịnh độ.

Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, bạn còn phúc lạc, âm khí và dương khí lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam tế bào A-di-đà Phật!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo Đạo cả, vạc lòng Vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sanh, thấu rõ gớm tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý Đại chúng, toàn bộ không ngại. (1 lạy)

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Xem thêm: Mua Online Xe Tập Đi Cho Bé Rẻ Đẹp 2021, Xe Tập Đi Cho Bé Rẻ Đẹp 2021

Kính thưa đại chúng, đang đi vào giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng lẹo tay trang nghiêm, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.