MẠCH NỐI TIẾP VÀ SONG SONG

Phương pháp giải kèm lấy ví dụ như minh họa và câu hỏi tự luyện phần định quy định Ôm đến đoạn mạch tiếp liền và tuy nhiên song


*
ctvfashionssories.com80 3 năm kia 39656 lượt coi | trang bị Lí 11

Phương pháp giải kèm ví dụ minh họa và câu hỏi tự luyện phần định lao lý Ôm đến đoạn mạch tiếp liền và tuy nhiên song


ĐỊNH LUẬT ÔM đến ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP VÀ song SONG

A)Phương Pháp Giải:

-Định phương pháp ôm đến toàn mạch: $I=fracUR$

-Mạch điện mắc thông suốt các điện trở:

+Cường độ dòng điện có giá trị tương đồng tại gần như điểm:

$I=I_1=I_2=...=I_n$

+Hiệu điện gắng giữa hai đầu đoạn mạch bởi tổng hiệu điện nuốm giữa hai đầu từng điện biến đổi phần:

$U=U_1+U_2+...+U_n$

+Điện trở tương tự (R$_td$) của một quãng mạch là năng lượng điện trở rất có thể thay thế cho những điện trở vào mạch, làm thế nào để cho giá trị của hiệu điện nắm và cường độ dòng điện trong mạch không ráng đổi.

Bạn đang xem: Mạch nối tiếp và song song

+Điện trở tương đương của đoạn mạch nối liền bằng tổng các điện trở đúng theo thành:

$R_td=R_1+R_2+...+R_n$

+Hệ quả:

Trong đoạn mạch mắc thông suốt (cùng I) hiệu điện cầm cố giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở xác suất thuận với điện trở đó: $fracU_1U_2=fracR_1R_2$

-Mạch điện mắc song song những điện trở:

+Cường độ dòng điện vào mạch chính bởi tổng cường độ cái điện trong các mạch rẽ: $I=I_1+I_2+...+I_n$

+Hiệu điện cụ hai đầu đoạn mạch song song bởi hiệu điện cầm cố hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ: $U=U_1=U_2=...=U_n$

+Nghịch hòn đảo điện trở tương tự của đoạn mạch tuy vậy song bằng tổng những nghịch đảo điện trở những đoạn mạch rẽ:

$frac1R_td=frac1R_1+frac1R_2$

+Hệ quả:

Mạch điện gồm hai điện trở mắc tuy nhiên song thì: $R_td=fracR_1R_2R_1+R_2$

Cường độ cái điện chạy qua mỗi điện trở (cùng U) tỷ lệ nghịch với năng lượng điện trở đó:

$fracI_1I_2=fracR_2R_1$

B)Ví Dụ Minh Họa:


Ví dụ 1: Hai điện trở R$_1$, R$_2$ mắc vào hiệu điện nắm U = 12V. Lần thứ nhất R$_1$, R$_2$ mắc tuy vậy song, dòng điện mạch đó là 10A. Lần sau R$_1$, R$_2$ mắc nối tiếp, mẫu điện vào mạch I$_n$ = 2,4A. Search R$_1$ và R$_2$.


Hướng dẫn:

Điện trở tương đương của đoạn mạch khi:

+$left< R_1//R_2 ight>$ :

$R_S=fracR_1R_2R_1+R_2=fracUI_S$

$Rightarrow fracR_1R_2R_1+R_2=frac1210=1,2$ (1)

+$left< R_1ntR_2 ight>$ :

$R_n=R_1+R_2=fracUI$

$Rightarrow R_1+R_2=frac122,4=5$ (2)

Từ (1) với (2) ta gồm hệ:

*

*


Ví dụ 2: cho mạch điện như hình vẽ: $R_1=12Omega ,R_2=15Omega ,R_3=5Omega $; độ mạnh qua mạch chính I = 2A. Tìm cường độ chiếc điện qua năng lượng điện trở R$_1$.

*

A.1,25A B.1,5A C.1A D.2,25A


Hướng dẫn:

Ta có: $R_23=R_2+R_3=15+5=20Omega $

$Rightarrow R_AB=fracR_1R_23R_1+R_23=frac12.2012+20=7,5Omega $

Có: $U_AB=I.R_AB=2.7,5=15$V

Cường độ dòng điện qua năng lượng điện trở R$_1$:

$I_1=fracU_ABR_1=frac1512=1,25$A

Chọn lời giải A.


Ví dụ 3: mang lại mạch điện như hình vẽ. Vào đó: $R_1=R_2=4Omega ,R_3=6Omega ,R_4=3Omega ,R_5=10Omega $, U$_AB$ = 24V. Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch AB.

*

A.10$Omega $ B.12$Omega $ C.6$Omega $ D.24$Omega $


Hướng dẫn:

*

+Phân tích đoạn mạch: R$_1$ nt <(R$_2$nt R$_3$)//R$_5$> nt R$_4$

$R_23=R_2+R_3=10Omega $

$ o R_235=fracR_23R_5R_23+R_5=5Omega $

$ o R=R_1+R_235+R_4=12Omega $

Chọn câu trả lời B.


Ví dụ 4: mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ: $R_1=10Omega ,R_2=6Omega ,R_3=2Omega ,R_4=3Omega ,R_5=4Omega $. Cường độ cái điện qua R$_3$ là 0,5A. Tính cường độ loại điện qua R$_2$?

*

A.3A B.2,5A C.3,5A D.2A


Hướng dẫn:

$R_35=R_3+R_5=2+4=6Omega $

$ o U_35=U_4=I_3.R_35=0,5.6=3$V.

$I_3=I_5=0,5$A, I$_4=fracU_4R_4=frac33$=1A

$ o I_1=I_3+I_4=0,5+1=1,5$A

$U_1=I_1.R_1=1,5.10=15$V

$U_AB=U_1+U_35=15+3=18V$

$ o I_2=fracU_ABR_2=frac186=3$A

Chọn giải đáp A.


Ví dụ 5: mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ: $R_1=15Omega ,R_2=R_3=R_4=10Omega $, cái điện qua CB có cường độ là 3A. Kiếm tìm U$_AB$?

*

A.15V B.20V C.30V D.35V


Hướng dẫn:

$I_1=fracU_ABR_1=fracU_AB15$ (2)

Áp dụng qui tắc nút mạng, trên C ta có: $I_CB=I_1+I_3=3$(1)

Mà: $I_4=fracU_3R_4=frac10I_310=I_3$

Hiệu điện gắng hai đầu R$_3$: $I_2=I_3+I_4=2I_3=fracU_ABR_234$

Cường độ dòng điện qua R$_4$: $R_234=R_2+fracR_3R_4R_3+R_4=10+5=15Omega $

Điện trở tương đương của $R_2,R_3,R_4$ :

$Rightarrow I_2=2I_3=fracU_AB15Rightarrow I_3=fracU_AB30$ (3)

Thay (2) với (3) vào (1):

$fracU_AB15+fracU_AB30=3Rightarrow U_AB=30$V

Chọn lời giải C.


Ví dụ 6: cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết U$_MN$= 18V, cường độ loại điện qua R$_2$ là I$_2$= 2A. Search R$_1$ ví như $R_2=6Omega ,R_3=3Omega $.

Xem thêm: Top 22 Phim Chiếu Rạp Sắp Ra, Top 22 Phim Chiếu Rạp 2021 Hay Đáng Mong Chờ Nhất

*

A.2$Omega $ B.4$Omega $ C.3$Omega $ D.1$Omega $


Hướng dẫn:

Hiệu điện vậy giữa nhị đầu R$_2$: $U_2=I_2.R_2$=2.6 = 12V

Cường độ chiếc điện qua R$_3$: $I_3=fracU_2R_3=frac123$= 4A

Cường độ dòng điện qua R$_1$: $I_1=I_2+I_3$= 2 + 4 =6A

Hiệu điện cầm cố giữa nhị đầu R$_1$: $U_1=U_MN-U_2$ = 18 – 12 = 6V

Điện trở của R$_1$: $R_1=fracU_1I_1=frac66=1Omega $

Chọn câu trả lời D.


Ví dụ 7: mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ: $R_1=R_3=3Omega ,R_2=2Omega ,R_4=1Omega ,R_5=4Omega $, độ mạnh qua mạch bao gồm I = 3A. Kiếm tìm U$_AB$= ?

*

A.20V B.24V C.18V D.12V


Hướng dẫn:

$R_13=R_1+R_3=3+3=6Omega $

$R_24=R_2+R_4=2+1=3Omega $

$R_CB=fracR_13.R_24R_13+R_24=frac6.36+3=2Omega $

$R_AB=R_5+R_CB=4+2=6Omega $

$Rightarrow U_AB=I.R_AB=3.6$= 18V

Chọn lời giải C.


Ví dụ 8: đến đoạn mạch điện như hình vẽ. Trong những số đó $R_1=8Omega ,R_3=10Omega ,R_2=R_4=R_5=20Omega ,I_3=2A$. Tính U$_AB$=?

*

A.150V B.100V C.130V D.160V


Hướng dẫn:

Ta có: R$_4$ nt (R$_2$ // (R$_3$ nt R$_5$)) // R$_1$.

$R_35=R_3+R_5=30Omega $

$R_235=fracR_2R_35R_2+R_35=12Omega $

$R_4235=R_4+R_235=32Omega$

R = $fracR_1R_4235R_1+R_4235=6,4Omega $

$I_3=I_5=I_35=2A$

$U_35=U_2=U_235=I_35R_35$= 60V

$I_2=fracU_2R_2=3A$ ; $I_235=I_4=I_4235=fracU_235R_235=5A$

$Rightarrow U_4235=U_1=U_AB=I_4235.R_4235=160V$

Chọn giải đáp D.


Ví dụ 9: đến đoạn mạch như hình vẽ. Trong đó $R_1=22,5Omega ,R_2=12Omega ,R_3=5Omega ,R_4=15Omega $, U$_AB$= 12V. Tính cường độ cái điện qua R$_4$ ?

*

A.0,15A B.0,2A C.0,1A D.0,08A


Hướng dẫn:

Mạch điện được vẽ lại như sau:

*

$R_34=R_3+R_4=5+15=20Omega $

$R_234=fracR_2R_34R_2+R_34=frac12.2012+20=7,5Omega $

$ o R_AB=R_1+R_234=22,5+7,5=30Omega $

$I_1=fracU_ABR_AB=frac1230=0,4A$

$ o U_2=U_234=I_1R_234=0,4.7,5=3V$

$ o I_3=I_4=fracU_2R_34=frac320=0,15A$

Chọn câu trả lời A.


Ví dụ 10: Hai điện trở $R_1=6Omega ,R_2=4Omega $ chịu đựng đựng cường độ loại điện buổi tối đa là 1A và 1,2A. Hỏi cỗ điện trở chịu đựng được cường độ tối đa là từng nào nếu bọn chúng mắc nối tiếp?

A.2A B.1A C.0,5A D.3A


Hướng dẫn:

Hai điện trở mắc nối tiếp:

*

Khi R$_1$ mắc thông suốt với R$_2$:

*

Vậy cỗ hai điện trở mắc thông suốt chịu được cường độ loại điện về tối đa là I$_max $=1A

Chọn lời giải B.

C)Câu Hỏi từ Luyện:

Câu 1: đến mạch điện như hình vẽ. Trong số đó $U_AB=75V,R_2=2R_1=6Omega ,R_3=9Omega $. Khi độ mạnh qua CD là 2A thì R$_4$ có mức giá trị dao động bằng:

*

A.150$Omega $ B.160$Omega $ C.120$Omega $ D.5$Omega $

Câu 2: Một đèn điện Đ mắc nối liền với điện trở R$_2=4Omega $ cùng mắc thân hai đầu đoạn mạch AB tất cả hiệu điện gắng 12V. Biết mẫu điện qua mạch tất cả cường độ 1,2A. Tính điện trở của láng đèn?

A.3$Omega $ B.5$Omega $ C.4$Omega $ D.6$Omega $

Câu 3: cho một đoạn mạch có hai năng lượng điện trở R$_1$ cùng R$_2$ mắc song song và mắc vào một hiệu điện nắm không đổi. Nếu bớt trị số của năng lượng điện trở R$_2$ thì

A.độ sụt nỗ lực trên R$_2$ giảm.

B.dòng điện qua R$_1$ không vậy đổi.

C.dòng năng lượng điện qua R$_1$ tăng lên.

D.công suất tiêu thụ trên R$_2$ giảm.

Câu 4: mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ:

*

Trong đó: $R_1=R_3=R_5=3Omega ,R_2=8Omega ,R_4=6Omega ,U_5=6V$. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

A.4$Omega $ B.3$Omega $ C.5$Omega $ D.6$Omega $

Câu 5: mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ:

*

Nếu để vào CD hiệu điện nạm 60V thì fan ta có thể lấy ra ở hai đầu AB hiệu điện núm U$_AB$=15V. Coi điện trở của ampe kế không đáng kể. Tính giá trị của R$_1$?

A.30$Omega $ B.40$Omega $ C.20$Omega $ D.10$Omega $

Câu 6: Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch năng lượng điện hình dưới biết rằng những điện trở đều đều bằng nhau và bởi R = 12$Omega $.

*

A.4$Omega $ B.8$Omega $ C.24$Omega $ D.18$Omega $

Câu 7: Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch điện sau, biết $R_1=1Omega ,R_2=R_3=2Omega ,R_4=0,8Omega $.

*

A.2$Omega $ B.3$Omega $ C.4$Omega $ D.5$Omega $

Câu 8: mang đến mạch điện như hình vẽ:

Biết $R_1=R_2=R_3=6Omega ,R_4=2Omega $. Tính điện trở tương đương của mạch lúc nối M với B bằng một ampe kế tất cả điện trở khôn cùng nhỏ?

*

A.4/3$Omega $ B.2/3$Omega $ C.10/3$Omega $ D.20/3$Omega $

bài viết gợi ý:
1. Tụ điện phẳng 2. Tính điện trở tương đương mạch nối tiếp, mạch tuy nhiên song cùng mạch ước 3. Hành trình của electron trong điện trường 4. Ôn tập về điện năng và công suất điện 5. Bài toán có sự dịch rời vật , thấu kính 6. Chạm màn hình điện tự 7. Ôn tập về thấu kính