Từ Mới Tiếng Anh Lớp 7

Tiếng anh lớp 7 công tác mới luôn được xem là chương trình học bao gồm vai trò đặc trưng nhất, xây dựng phần lớn viên gạch thứ nhất cho nền tảng tiếng anh vững chắc của những em sau này

Tiếng anh ở bậc trung học luôn được xem là giai đoạn vỡ vạc lòng tuy thế lại vô cùng đặc biệt quan trọng đối với kiến thức nền tảng cũng như ảnh hưởng đến sự thương mến tiếng anh của những em sau này. Trải qua lớp 6, học sinh được làm quen với tiếng anh thông qua những mẩu đối thoại cơ bản, trường đoản cú vựng dễ dàng nắm bắt và nhớ. Quý phái tiếng anh lớp 7 chương trình mới, học sinh bắt đầu được tiếp cận với ngữ pháp giờ anh tự bậc cơ bản cũng như khối từ vựng sâu sát hơn. Nào, hãy thuộc fashionssories.com tổng vừa lòng từ vựng và ngữ pháp giờ anh lớp 7 trong bài dưới đây nhé!

Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE


*

Tổng thích hợp từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 7


Từ vựng giờ anh lớp 7

UNIT 1. MY HOBBIES

Sở thích hợp của tôi

Ở Unit 1, học viên sẽ được học cách nói đến sở thích của mình nhằm giao hàng cho việc tự giới thiệu bản thân của chính mình cũng như trau dồi thêm một trong những từ vựng tương quan đến sở thích con người.

Bạn đang xem: Từ mới tiếng anh lớp 7

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1a piece of cake (idiom)/əpi:s əv keɪk/:dễ ợt
2arranging flowers/ə’reɪndʒɪŋ ‘flaʊər/cắm hoa
3bird-watching (n)/ bɜːd wɒtʃɪŋ/quan liền kề chim chóc
4board trò chơi (n)/bɔːd ɡeɪm/trò đùa trên bàn cờ (cờ tỉ phú, cờ vua)
5carve (v)/kɑːv/chạm, khắc
6carved (adj)/kɑːvd/được chạm, khắc
7collage (n)/’kɒlɑːʒ/một tranh ảnh tạo thành từ nhiều tranh, hình ảnh nhỏ
8eggshell (n)/eɡʃel/vỏ trứng
9fragile (adj) /’frædʒaɪl/dễ vỡ
10gardening (n)/’ɡɑːdənɪŋ/làm vườn
11horse-riding (n)/hɔːs, ‘raɪdɪŋ/cưỡi ngựa
12ice-skating (n)/aɪs, ‘skeɪtɪŋ/trượt băng
13making model/’meɪkɪŋ, ‘mɒdəl/làm tế bào hình
14making pottery/’meɪkɪŋ ‘pɒtəri/nặn thiết bị gốm
15melody/’melədi/giai điệu
16monopoly (n)/mə’nɒpəli/cờ tỉ phú
17mountain climbing (n)/’maʊntɪn, ‘klaɪmɪŋ/leo núi
18share (v)/ʃeər/chia sẻ
19skating (n)/’skeɪtɪŋ/trượt pa tanh
20strange (adj)/streɪndʒ/lạ
21surfing (n)/’sɜːfɪŋ/lướt sóng
22unique (adj)/jʊˈni:k/độc đáo

UNIT 2: HEALTH

Sức khoẻ

Trong Unit 2, những em sẽ tiến hành tiếp cận hàng loạt từ vựng tương quan đến sức khoẻ cũng giống như là các vấn đề sức khoẻ. Hãy cùng xem qua nhé!

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1allergy (n)/’ælədʒi/dị ứng
2calorie(n)/’kæləri/calo
3compound (n)/’kɒmpaʊnd/ghép, phức
4concentrate(v)/’kɒnsəntreɪt/tập trung
5conjunction (n)/kən’dʒʌŋkʃən/liên từ
6coordinate (v)/ kəʊˈɔːdɪneɪt /kết hợp
7cough (n)/kɒf/ho
8depression (n)/dɪˈpreʃən/chán nản, bi lụy rầu
9diet (adj)/’daɪət/ăn kiêng
10essential (n)/ɪˈsenʃəl/cần thiết
11expert (n) /’ekspɜːt/chuyên gia
12independent (v)/’ɪndɪˈpendənt/độc lập, không phụ thuộc
13 itchy (adj) /’ɪtʃi/ngứa, gây ngứa
14 junk food (n)/dʒʌŋk fu:d/đồ ăn uống nhanh, kim cương vặt
15myth (n)/mɪθ/việc hoang đường
16obesity (adj)/əʊˈbi:sɪti/béo phì
17 pay attention /peɪ ə’tenʃən/ chú ý, để ý đến
18put on weight (n)/pʊt ɒn weɪt/ lên cân
19sickness (n)/’sɪknəs/đau yếu, tí hon yếu
20spot (n)/spɒt/mụn nhọt
21stay in shape/steɪ ɪn ʃeɪp/giữ dáng, giữ khung người khoẻ mạnh
22sunburn (n)/’sʌnbɜːn/cháy nắng

UNIT 3. COMMUNITY SERVICE

Hoạt động ship hàng cộng đồng

Đến với list từ vựng sống Unit 3, những em học sinh sẽ được làm quen với những từ vựng liên quan đến thôn hội, xã hội một giải pháp tổng quan nhất.

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1benefit (n)/’benɪfɪt/lợi ích
2blanket (n)/’blæŋkɪt/chăn
3charitable (adj)/’tʃærɪtəbl/từ thiện
4clean up (n, v)/kli:n ʌp/dọn sạch
5community service (n)/kə’mju:nəti ‘sɜːvɪs/dịch vụ công cộng
6disabled people (n)/dɪˈseɪbld ̩ ‘pi:pl/người tàn tật
7donate (v)/dəʊˈneɪt/hiến tặng, đóng góp
8elderly people (n)/’eldəli ‘pi:pl/người cao tuổi
9graffiti/ɡrə’fi:ti/hình hoặc chữ vẽ trên tường
10homeless people/’həʊmləs ‘pi:pl/người vô gia cư
11interview (n, v)/’ɪntərvju:/cuộc phỏng vấn, phỏng vấn
12make a difference/meɪk ə ‘dɪfərəns/làm thay đổi (cho tốt đẹp hơn)
13mentor (n)/’mentɔːr/thầy hướng dẫn
14mural (n)/’mjʊərəl/tranh khổ lớn
15non-profit organization (n)/nɒn-‘prɒfɪt ,ɔːɡənaɪˈzeɪʃən/tổ chức phi lợi nhuận
16nursing home/’nɜːsɪŋ həʊm/nhà dưỡng lão
17organisation (n)/,ɔ:gənai’zeiʃn/tổ chức
18service (n)/’sɜːrvɪs/dịch vụ
19shelter (n)/’ʃeltər/mái ấm, nhà tình thương, nhà cứu trợ
20sort (n)/sɔ:t/thứ, loại, hạng
21street children (n)/stri:t ‘tʃɪldrən/trẻ em (lang thang) đường phố
22to be forced/tu: bi: fɔːst/bị ép buộc
23traffic jam (n)/”træfɪk dʒæm/ùn tắc giao thông
24tutor (n, v)/’tju:tər/thầy dạy kèm, dạy kèm
25volunteer (n, v)/,vɒlən’tɪər/người tình nguyện, đi tình nguyện
26use public transport (bus, tube,…)dùng các phương tiện giao thông công cộng

UNIT 4: MUSIC & ARTS

Âm nhạc và những ngành nghệ thuật

Âm nhạc và nghệ thuật và thẩm mỹ là nhị điều luôn luôn phải có trong cuộc sống. Việc tìm hiểu về những từ vựng này đã giúp cuộc sống đời thường của những em thêm phong phú và đa dạng hơn.

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1anthem (n)/’ænθəm/quốc ca
2atmosphere (n)/’ætməsfɪər/không khí, môi trường
3compose (v)/kəm’pəʊz/soạn, biên soạn
4composer (n)/kəm’pəʊzər/nhà soạn nhạc, nhạc sĩ
5control (v)/kən’trəʊl/điều khiển
6core subject (n)/kɔːr ‘sʌbdʒekt/môn học cơ bản
7country music (n)/’kʌntri ‘mju:zɪk/nhạc đồng quê
8curriculum (n)/kə’rɪkjʊləm/chương trình học
9folk music (n)/fəʊk ‘mju:zɪk/nhạc dân gian
10non-essential (adj)/nɒn-ɪˈsenʃəl/không cơ bản
11opera (n)/’ɒpərə/vở nhạc kịch
12originate (v)/ə’rɪdʒɪneɪt/bắt nguồn
13perform (n)/pə’fɔːm/biểu diễn
14performance (n)/pə’fɔːməns/sự trình diễn, buổi biểu diễn
15photography (n)/fə’tɒɡrəfi/nhiếp ảnh
16puppet (n)/’pʌpɪt/con rối
17rural (adj)/’rʊərəl/thuộc nông thôn, thôn quê
18sculpture (n)/’skʌlptʃər/điêu khắc, tác phẩm điêu khắc
19support (v)/sə’pɔ:t/nâng đỡ
20Tick Tac Toe (n)/tɪk tæk təʊ/trò chơi cờ ca-rô
21water puppetry (n)/’wɔːtər ‘pʌpɪtrɪ/múa rối nước

UNIT 5. VIETNAM FOOD & DRINK

Đồ ăn và thức uống Việt Nam

Qua cho Unit 5, những em sẽ được học giải pháp gọi tên các món ăn, thức uống bởi tên giờ đồng hồ Anh. Sẽ thật tuyệt cho những em khi các em ra mắt ẩm thực nước ta bằng giờ anh đến với bạn bè nước ko kể đó.

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1beat (v)/bi:t/khuấy trộn, đánh trộn
2beef (n)/bi:f/thịt bò
3bitter (adj)/’bɪtə/đắng
4broth (n)/brɒθ/nước xuýt
5delicious (adj)/dɪˈlɪʃəs/ngon, thơm ngon
6eel (n)/i:l/con lươn
7flour (n)/flaʊə/bột
8fold (n)/fəʊld/gấp, gập
9fragrant (adj)/’freɪɡrənt/thơm, thơm phức
10green tea (n)/,ɡri:n ‘ti:/chè xanh
11ham (n)/hæm/giăm bông
12noodles (n)/’nu:dlz/mì, mì sợi
13omelette (n)/’ɒmlət, ‘ɒmlɪt/trứng tráng
14pancake (n)/’pænkeɪk/bánh kếp
15pepper (n)/’pepər/hạt tiêu
16pork (n)/pɔːk/thịt lợn
17pour (v)/pɔː/rót, đổ
18recipe (n)/’resɪpi/công thức làm món ăn
19salt (n)/’sɔːlt/muối
20salty (adj)/’sɔːlti/mặn, có nhiều muối
21sandwich (n)/’sænwɪdʒ/bánh xăng-đúych
22sauce (n)/sɔːs/nước xốt
23sausage (n)/’sɒsɪdʒ/xúc xích
24serve (v)/sɜːv/múc/ xới/ gắp ra để ăn
25shrimp (n)/ʃrɪmp/con tôm
26slice (n)/slaɪs/miếng mỏng, lát mỏng
27soup (n)/su:p/súp, canh, cháo
28sour (adj)/saʊər/chua
29spicy (adj)/’spaɪsi/cay, nồng
30spring rolls (n)/sprɪŋ rəʊlz/nem rán
31sweet (adj)/swi:t/ngọt
32sweet soup (n)/swi:t su:p/chè
33tasty (adj)/’teɪsti/đầy hương vị, ngon
34tofu (n)/’təʊfu:/đậu phụ
35tuna (n)/’tju:nə/cá ngừ
36turmeric (n)/’tɜːmərɪk/củ nghệ
37warm (v)/wɔːm/hâm nóng

UNIT 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM

Trường đại học đầu tiên của Việt Nam

Bên cạnh bài toán được học tập về ngôi trường đại học đầu tiên vang danh của vn đó là Quốc Tử Giám, những em còn theo luồng thông tin có sẵn thêm về những danh trường đoản cú , đụng từ của chủ thể di sản, di tích.

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1build (v)/bɪld/xây dựng
2consider (v)/kən’sɪdər/coi như
3consist of (v)/kən’sist əv/bao hàm/ gồm
4construct (v)/kən’strʌkt/xây dựng
5doctor’s stone tablet (n)/’dɒktərz stəʊn ‘tæblət/bia tiến sĩ
6erect (v)/i´rekt/xây dựng lên, dựng lên
7found (v)/faʊnd/thành lập
8grow (v)/grəʊ/trồng, mọc
9Imperial Academy (n)/ɪm’pɪəriəl ə’kædəmi/Quốc Tử Giám
10Khue Van Pavilion (n)/’pəvɪljən/Khuê Văn Các
11locate (v)/ləʊˈkeɪt/đóng, đặt, để ở một vị trí
12pagoda (n)/pə’ɡəʊdə/chùa
13recognise (v)/’rekəgnaiz/chấp nhận, thừa nhận
14regard (v)/rɪˈɡɑːd/đánh giá
15relic (n)/’relɪk/di tích
16site (n)/saɪt/địa điểm
17statue (n)/’stætʃu:/tượng
18surround (v)/sә’raʊnd/bao quanh, vây quanh
19take care of (v)/teɪ keər əv/trông nom, chăm sóc
20Temple of Literature (n)/’templ əv ‘lɪtərɪtʃə/Văn Miếu
21World Heritage (n)/wɜːld ‘herɪtɪdʒ/Di sản thế giới

UNIT 7. TRAFFIC

Giao thông

Unit 7 sẽ xuất hiện cho các em hàng loạt các danh từ liên quan đến công ty đề giao thông vận tải như danh tự chỉ các loại phương tiện giao thông và các vật mở ra khi thâm nhập giao thông, những động từ tương quan đến giao thông,…

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1cycle (v)/saɪkl/đạp xe
2traffic jam (n)/’træfɪk dʒæm/sự kẹt xe
3park (v)/pɑ:k/đỗ xe
4pavement (n)/’peɪvmənt/vỉa hè (cho người đi bộ)
5railway station (n)/’reɪlwei ,steɪ∫n/nhà ga xe lửa
6safely (adv)/’seɪflɪ/an toàn
7safety (n)/’seɪftɪ/sự an toàn
8seatbelt (n)/’si:t’belt/dây an toàn
9traffic rule (n)/’træfIk ru:l/luật giao thông
10train (n)/treɪn/tàu hỏa
11roof (n)/ru:f/nóc xe, mái nhà
12illegal (adj)/ɪ’li:gl/bất hợp pháp
13reverse (n)/rɪˈvɜːs/quay đầu xe
14boat (n)/bəʊt/con thuyền
15fly (v)/flaɪ/lái máy bay, đi trên máy bay
16helicopter (n)/’helɪkɒptər/máy bay trực thăng
17triangle (n)/’traɪæŋɡl/hình tam giác
18vehicle (n)/’viɪkəl/xe cộ, phương tiện giao thông
19plane (n)/pleɪn/máy bay
20prohibitive (adj)/prə’hɪbɪtɪv/cấm (không được làm)
21road sign/rəʊd saɪn/biển báo giao thông
22ship (n)/ʃɪp/tàu thủy
23tricycle (n)/trɑɪsɪkəl/xe đạp ba bánh

UNIT 8. FILMS

Điện ảnh

Và đương nhiên sẽ luôn luôn phải có chủ đề về năng lượng điện ảnh, Unit 8 các em sẽ tiến hành học thêm một loạt danh tự chỉ các loại phim tương tự như các hễ từ biểu thị tính chất, cảm hứng nhé.

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1animation (n)/’ænɪˈmeɪʃən/phim hoạt hình
2critic (n)/’krɪtɪk/nhà phê bình
3direct (v)/dɪˈrekt/làm đạo diễn (phim, kịch…)
4disaster (n)/dɪˈzɑːstə/thảm hoạ, tai hoạ
5documentary (n)/,dɒkjə’mentri/phim tài liệu
6entertaining (adj)/,entə’teɪnɪŋ/thú vị, làm vui lòng vừa ý
7gripping (adj)/’ɡrɪpɪŋ/hấp dẫn, thú vị
8hilarious (adj)/hɪˈleəriəs/vui nhộn, hài hước
9horror film (n)/’hɒrə fɪlm/phim kinh dị
10must-see (n)/’mʌst si:/bộ phim hấp dẫn cần xem
11poster (n)/’pəʊstə/áp phích quảng cáo
12recommend (v)/,rekə’mend/giới thiệu, tiến cử
13review (n)/rɪˈvju:/bài phê bình
14scary (adj)/:skeəri/làm sợ hãi, rùng rợn
15science fiction (sci-fi) (n)/saɪəns fɪkʃən/phim khoa học viễn tưởng
16star (v)/stɑː/đóng vai chính
17survey (n)/’sɜːveɪ/cuộc khảo sát
18thriller (n)/’θrɪlə/phim kinh dị, giật gân
19violent (adj)/’vaɪələnt/có nhiều cảnh bạo lực

UNIT 9. FESTIVALS AROUND THE WORLD

Các lễ hội trên cố giới

Qua tiếp Unit 9, các em sẽ được tiếp cận phần nhiều từ vựng nằm ở tầm mức căn phiên bản liên quan đến các lễ hội nổi giờ đồng hồ trên rứa giới.

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1festival (n)/’festɪvl/lễ hội
2fascinating (adj)/’fæsɪneɪtɪŋ/thú vị, hấp dẫn
3religious (adj)/rɪˈlɪdʒəs/thuộc về tôn giáo
4celebrate (v)/’selɪbreɪt/tổ chức lễ
5camp (n,v)/Kæmp/trại,cắm trại
6thanksgiving (n)/’θæŋksgɪvɪŋ/lễ tạ ơn
7stuffing (n)/’stʌfɪŋ/nhân nhồi (vào gà)
8feast (n)/fi:st/bữa tiệc
9turkey (n)/’tə:ki/gà tây
10gravy (n)/’ɡreɪvi/nước xốt
11cranberry (n)/’kranb(ə)ri/quả nam việt quất
12seasonal (adj)/’si:zənl/thuộc về mùa
13steep (adj)/sti:p/dốc

UNIT 10. SOURCES OF ENERGY

Các mối cung cấp năng lượng

Ở chủ thể này, những em sẽ đa số làm thân quen với những từ vựng tương quan đến các nguồn năng lượng trên Trái Đất.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Dược Thái Nguyên Năm 2021, Trường Đại Học Y

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1always (Adj) / ‘ɔːlweɪz /luôn luôn
2often (Adj) / ‘ɒf(ə)n /thường
3sometimes (Adj)/ ‘sʌm.taɪmz /thỉnh thoảng
4never (Adj)/ ‘nevə /không bao giờ
5take a shower (n) / teɪk ə ʃaʊə /tắm vòi rửa ráy hoa sen
6distance (n)/ ‘dɪst(ə)ns /khoảng cách
7transport (n)/ trans’pɔrt /phương luôn thể giao thông
8electricity (n)/,ɪlɛk’trɪsɪti /điện
9biogas (n)/’baiou,gæs/khí sinh học
10footprint (n)/ ‘fʊtprɪnt /dấu vết, lốt chân
11solar (Adj)/ ‘soʊlər /(thuộc về) khía cạnh trời
12carbon dioxide (n)/ ‘kɑːrbən daɪˈɑːksaɪd /khí CO2
13negative (Adj)/ ‘neɡətɪv /xấu, tiêu cực
14alternative (Adj)/ ɔ:l’tə:nətiv /có thể lựa chọn chũm cho vật dụng khác
15dangerous (Adj)/ ‘deindʒrəs /nguy hiểm
16energy (n)/ ‘enədʒi /năng lượng
17hydro (n)/ ‘haidrou /thuộc về nước
18non-renewable (adj)/ ,nɔn ri’nju:əbl /không phục hồi, không tái chế tác được
19plentiful (Adj)/ ‘plentifl /phong phú, dồi dào
20renewable (Adj)/ ri’nju:əbl /phục hồi, làm mới lại
21source (n)/ sɔ:s /nguồn

UNIT 11. TRAVELLING IN THE FUTURE

Du lịch trong tương lai

Được đi du lịch có lẽ rằng là mong muốn của đa số em học sinh, còn gì tuyệt hơn khi học thêm vào cho mình phần nhiều vốn tự vựng giờ anh về công ty đề phượt phải không nào?

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1safety (n)/’seɪfti/Sự an toàn
2pleasant (a)/’pleznt/Thoải mái, dễ chịu
3imaginative (a)/ɪˈmædʒɪnətɪv/Tưởng tượng
4traffic jam (n)/’træfɪk dʒæm/Sự kẹt xe
5crash (n)/kræʃ/Va đụng xe, tai nạn ngoài ý muốn xe
6fuel (n)/fju:əl/Nhiên liệu
7eco-friendly (adj)/’i:kəu ‘frendli/thân thiện cùng với hệ sinh thái, gần gũi với môi trường
8float (v)/fləut/Nổi
9flop (v)/flɔp/Thất bại
10hover scooter (n)/’hɔvə ‘sku:tə/một loại phương tiện đi lại di chuyển cá thể trượt xung quanh đất
11monowheel (n)/’mɔnouwi:l/một đời xe đạp gồm một bánh
12pedal (v,n)/’pedl/đạp, bàn đạp
13segway (n)/’segwei/một một số loại phương tiện dịch chuyển cá nhân bằng phương pháp đẩy chân nhằm chạy bánh xe trên mặt đất
14metro (n)/’metrəʊ/Xe năng lượng điện ngầm
15skytrain (n)/skʌɪ treɪn/Tàu trên không trong thành phố
16gridlocked (adj)/’grɪdlɑːkt/Giao thông kẹt cứng
17pollution (n)/pə’lu:ʃ(ə)n/Ô nhiễm
18technology (n)/tek’nɒlədʒi/Kỹ thuật

UNIT 12. AN OVERCROWDED WORLD

Một thế giới quá đông đúc

Kết thúc cùng với Unit 12, những em sẽ được học về giữa những vấn nạn lớn đang xẩy ra trên nhân loại đó là việc ngày càng tăng dân số. Thuộc xem qua đông đảo từ vựng về chủ đề này để hiểu hơn các em nhé!

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1affect (v)/ə’fekt/Tác động, hình ảnh hưởng
2block (v)/blɑ:k/Gây ùn tắc
3cheat (v)/tʃi:t/Lừa đảo
4crime (n)/kraim/Tội phạm
5criminal (n)/’kriminəl/Kẻ tội phạm
6density (n)/’densiti/Mật độ dân số
7diverse (adj)/dai’və:s/Đa dạng
8effect (n)/i’fekt/Kết quả
9explosion (n)/iks’plouƷ ən/Bùng nổ
10flea market (n)/fli:’mɑ:kit/Chợ trời
11hunger (n)/’hʌɳgər/Sự đói khát
12major (adj)/’meiʤər/Chính, chủ yếu, lớn
13malnutrition (n)/,mælnju:’triʃən/Bệnh suy dinh dưỡng
14megacity (n)/’megəsiti/Thành phố lớn
15overcrowded (Adj)/,ouvə’kraudid/Quá đông đúc
16poverty (n)/’pɔvəti/Sự nghèo đói
17slum (n)/slʌm/Khu ổ chuột
18slumdog (n)/slʌmdɔg/Kẻ sống ở khu vực ổ chuột
19space (n)/speis/Không gian
20spacious (Adj)/’speiʃəs/Rộng rãi

Tổng hòa hợp ngữ pháp tiếng anh lớp 7

Song tuy nhiên với vấn đề trau dồi vốn từ bỏ vựng, câu hỏi học tốt ngữ pháp cũng chính là cánh tay ý hợp tâm đầu giúp các em dễ dàng hơn vào việc thực hiện tiếng anh vào trong cuộc sống thực tế. Sang trọng chương trình giờ đồng hồ anh mới của lớp 7, những em sẽ được học thêm về thì thừa khứ đơn, tương lai solo cùng các cấu tạo của câu so sánh

SIMPLE PAST (Quá khứ đơn)

Cấu trúc 1.Động từ bỏ TOBE Khẳng định: I / He / She / It + was

You / We / They + were

Phủ định: S + wasn’t / weren’tNghi vấn: Was / were + S …?2.Động trường đoản cú thường:Khẳng định: S + V2 / V-edPhủ định: S + didn’t + V1Nghi vấn: Did + S + V1 ….?

Lưu ý: giải pháp chia đụng từ thường xuyên ở thì vượt khứ 1-1 (Simple Past)

Động từ tất cả quy tắc (regular verb) thêm -ed vào sau đụng từ nguyên mẫu

Ex: Start -> Started

Động tự bất luật lệ (irregular verb) được chia theo cột 2 bảng cồn từ bất luật lệ (Tham khảo 180 hễ từ bất luật lệ trong giờ đồng hồ anh)

Ex: Go -> Went

Từ thừa nhận biết: Yesterday, last week, last month, …ago, in 1990, in the past, …

cách dùnga)Hành động ban đầu và hoàn thành tại một thời điểm cụ thể trong thừa khứ

Ex: Mary went lớn the Paris last week (Mary đang đi đến Paris vào tuần vừa rồi)

Yesterday, I met him in the bus station (Hôm qua, tôi chạm chán anh ấy ở trạm xe buýt)

b)Hành hễ xảy ra liên tục trong thừa khứ

Ex: I always went khổng lồ the park with my family at the weekend when i was a child. (Tôi luôn luôn đến công viên cùng với gia đình vào vào cuối tuần khi tôi là 1 đứa trẻ).

My mother usually carried an umbrella. (Mẹ tôi liên tục mang theo dù).

c)Một loạt hành động xảy ra kế tiếp nhau trong vượt khứ

Ex: She drove into the yard, got out of the card, locked the doors & walked toward the house. (Cô ấy tài xế vào phía bên trong sân, đi ra ngoài xe, khoá cửa ngõ xe và nhắm đến phía căn nhà).

SIMPLE FUTURE (Tương lai đơn)Cấu trúcKhẳng định: S + will / shall + V1

(I will = I’ll)

Phủ định: S + will / shall + not + V1

(won’t / shan’t + V1)

Nghi vấn: Will / Shall + S + V1 …?Cách dùng

Tương lai solo dùng biểu đạt một hành vi sẽ xảy ra trong tương lai

Nhận biết: tomorrow (ngày mai), next, in 2015, tonight (tối nay), soon (sớm) ….

Ex: He will come back tomorrow (Anh ấy đang quay trở lại vào trong ngày mai)

CÂU SO SÁNH

đối chiếu hơn:

Tính từ ngắn: S + be + adj + er + than ….. I am taller than Tuan.

Tính trường đoản cú dài: S + be + more + adj + than ….My school is more beautiful than your school.

so sánh nhất:

Tính trường đoản cú ngắn: S + be + the + adj + est ….. He is the tallest in his class.