Lộ trình học ngữ pháp tiếng anh

Nếu bạn đang mất gốc giờ đồng hồ Anh và không biết bắt đầu từ đâu thì ở nội dung bài viết này, fashionssories.com English đã giúp chúng ta “xóa mù” giờ đồng hồ Anh với suốt thời gian 10 ngày tự học ngữ pháp. Kỹ năng sẽ được chỉ dẫn từ mức cơ bản đến nâng cao để chúng ta cũng có thể dễ nắm bắt và áp dụng.

Bạn đang xem: Lộ trình học ngữ pháp tiếng anh

*

Trong phần 1 của bài xích viết, hãy cùng tò mò 2 công ty điểm ngữ pháp nền tảng: 12 thì của hễ từ với Câu bị động:

NGÀY 1: 12 THÌ CỦA ĐỘNG TỪ CƠ BẢN - 12 VERB TENSES

1. HIỆN TẠI ĐƠN - PRESENT SIMPLE

Cấu trúc:

Câu khẳng định: S + V + O

Câu bao phủ định: S+ Do/Does + not + V(inf) +O

Câu hỏi:  Do/Does + S + V(inf) + O ?

Cách dùng:

nói về một thực sự hiển nhiên, một chân lý.

Ex: The sun rises in the East & sets in the West.

biểu đạt 1 thói quen , một hành vi thường xẩy ra ở hiện tại. 

Ex: He often gets up early every morning.

diễn tả 1 hành động diễn ra lâu hơn

Ex: She lives in the city centre.

Để nói lên khả năng của một người 

Ex: Trang plays the piano very well.

nói đến một thời gian biểu, chương trình, lịch trình…trong sau này

Ex: The last train leaves at 4:45

Dấu hiệu nhấn biết:

Trong câu thường có những từ bỏ sau: Every, always, often, usually, rarely, generally, frequently, seldom, sometimes, never, once a week, twice a week,...

2. HIỆN TẠI TIẾP DIỄN - PRESENT CONTINUOUS

Cấu trúc:

Câu khẳng định: S + am/ is/ are + V-ing + O

Câu bao phủ định: S + am/ is/ are + not + V-ing + O

Câu hỏi: Am/ is/ are+S + V-ing + O ?

Cách dùng:

diễn đạt 1 hành vi đang diễn ra ở thời khắc nói

Ex: They are doing their assignment now.

biểu đạt 1 hành vi xảy ra xung quanh thời gian nói

Ex: We are revising for the final exams.

dùng làm đề nghị, cảnh báo, nghĩa vụ

Ex: Be quiet! The baby is sleeping.

diễn đạt hành động được lên kế hoạch triển khai trong tương lai ngay gần

Ex: I am having a farewell các buổi party next week.

diễn tả 1 hành động nhất thời, sử dụng với today, this week, this month, these days.

Ex: What is your daughter doing these days?

diễn đạt sự ko hài lòng, phàn nàn về việc nào đấy khi vào câu tất cả “always”

Ex: She is always coming late.

Dấu hiệu dấn biết:

Các trạng từ chỉ thời gian: now, right now, at the moment, at present, for the present time, for the time being, today, this week,...

Các cụm từ mệnh lệnh: Look!, Listen!, Be quiet!, Keep silent!,...

Lưu ý: 

Không dùng thì hiện tại tiếp diễn với những động từ bỏ chỉ tri giác, nhận thức  như : to lớn be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like , want , glance, think, smell, love, hate… 

Ex: He wants lớn go for a cinema at the moment.

3. HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

Cấu trúc:

Câu khẳng định: S + have/ has + PII + O

Câu bao phủ định: S + have/ has + NOT + PII + O

Câu hỏi: Have/ has + S + PII + O ?

Cách dùng:

nói tới một hành động xảy ra trong thừa khứ, kéo dài đến hiện tại, hoàn toàn có thể xảy ra sau đây

Ex: My friend has lived in London since 2012.

Nói về hành vi xảy ra trong quá khứ nhưng không xác định được thời gian, và tập trung vào hiệu quả

Ex: I have seen this film.

diễn đạt hành động vừa new xảy ra, đi kèm theo trạng từ bỏ “just”

Ex: She has just finished her work.

diễn tả hành động xẩy ra trong thừa khứ, kết quả còn lưu lại đến lúc này

Ex: He has washed his car. It looks clean.

nói về trải nghiệm cuộc sống thường ngày

Ex: I have never visited this palace. 

Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu thông thường sẽ có những trường đoản cú sau: Already, (not) yet, just, ever, never, since, for, recently, before, lately, so far, until now,...

4. HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Cấu trúc:

Câu khẳng định: S + have/ has + been + V-ing + O

Câu che định: S + haven’t/ hasn’t + been + V-ing

Câu hỏi: Have/ Has + S + been + V-ing ?

Cách dùng:

mô tả hành động diễn ra liên tục từ thừa khứ đến hiện tại và tiếp nối trong tương lai

Ex: I have been working for more than 8 hours.

Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu thường có những trường đoản cú sau: all day/week, for, since, so far, up till now, up to lớn now, up khổng lồ present, recently, almost every day this week, in recent years,...

5. QUÁ KHƯ ĐƠN - SIMPLE PAST

Cấu trúc:

Câu khẳng định: S + V-ed / PII + O

Câu bao phủ định: S + did + not + V(inf) + O

Câu hỏi: Did + S + V(inf) + O ?

Cách dùng:

biểu đạt 1 hành động đã xảy ra và hoàn toàn trong quá khứ

Ex: Minh started his job a month ago.

miêu tả 1 thói quen, một lặp đi lặp lại trong vượt khứ

Ex: My father often got up at 5 o’clock when he was young.

miêu tả 1 hành động lâu dài ở thừa khứ (không còn ra mắt ở hiện tại tại)

Ex: We worked for that company for 5 years.

kể lại một chuỗi hành vi xảy ra tiếp tục trong quá khứ

Ex: Last night, she stayed at home, watched a movie và chatted with her boyfriend.

Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu thường có những tự sau: yesterday, ago, last night/week/month/year, in the past, in 2009,...

6. QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS

Cấu trúc:

Câu khẳng định: S + was/were + V-ing + O

Câu tủ định: S + was/were + not + V-ing + O

Câu hỏi: Was/were + S + V-ing + O ?

Cách dùng:

mô tả 1 hành động đang ra mắt tại 1 thời điểm trong quá khứ

Ex: This time last week, I was watching a film on TV.

diễn đạt 1 hành động đang diễn ra trong vượt khứ thì có một hành hễ khác xen vào

Ex: When we were playing football, it started khổng lồ rain..

biểu đạt 2 hay nhiều hành động diễn ra song song trong vượt khứ

Ex: While he was sleeping, the children were playing noisily.

mô tả hành động ra mắt tạm thời sống quá khứ

Ex: I was doing my research those days.

diễn đạt điều bực mình trong vượt khứ

Ex: He was always coming late.

Dấu hiệu thừa nhận biết:

Trong câu thông thường có những từ sau: while, at that time, at the very moment, at 8 o’clock this morning, at this time (last week), all day/week/month, those days,...

7. QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH - PAST PERFECT

Cấu trúc:

Câu khẳng định: S + had + PII + O

Câu tủ định: S + had + not + PII + O

Câu hỏi: Had + S + PII + O ?

Cách dùng:

mô tả 1 hành động xảy ra cùng hoàn vớ trước một thời điểm làm việc quá khứ

Ex: By the over of last week, they had completed their project.

miêu tả 1 hành động xảy ra cùng hoàn vớ trước 1 hành động khác trong quá khứ. 

Ex: Before I went khổng lồ school, I had had breakfast.

Dấu hiệu dìm biết:

Trong câu thông thường có những trường đoản cú sau: already, ever, never, after, before, as soon as, by the time, up to then, when,...

8. QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PAST PERFECT CONTINUOUS

Cấu trúc:

Câu khẳng định: S + had + been + V-ing + O

Câu phủ định: S + had + not + been + V-ing

Câu hỏi: Had + S + been + V-ing ?

Cách dùng:

nhấn mạnh vấn đề tính thường xuyên của một hành động cho tới khi một hành động khác xẩy ra trong thừa khứ

Ex: When she arrived, I had been waiting for three hours.

Dấu hiệu nhấn biết:

Trong câu thường sẽ có những từ sau: until then, by the time, for, since, when, prior lớn that time,...

9. TƯƠNG LAI ĐƠN - SIMPLE FUTURE

Cấu trúc:

Câu khẳng định: S + shall/will + V + O

Câu tủ định: S + shall/will + not + V + O

Câu hỏi: Shall/will+S + V + O ?

Cách dùng:

biểu đạt 1 hành động sẽ xảy ra sau này

Ex: We will buy a car next week.

mô tả 1 quyết định được chỉ dẫn ngay tại thời điểm nói

Ex: It’s cold. I will shut the window.

Dự đoán, biểu đạt 1 chủ ý về 1 vấn đề sẽ xảy ra sau này (không bao gồm căn cứ)

Ex: It will probably rain this afternoon. 

Đưa ra lời hứa, đề nghị, yêu mong

Ex Will you help me with my work?: 

Dấu hiệu nhấn biết:

Trong câu thường có những từ bỏ sau: next month/week/…, in 3 days, tomorrow, soon, in the future, tonight,...

10. TƯƠNG LAI GẦN - NEAR FUTURE

Cấu trúc:

Câu khẳng định: S + am/ is/ are + going + to lớn V

Câu lấp định: S + am/is/are + not + going + lớn V

Câu hỏi: Is/ Are/ Am + S + going + khổng lồ V ?

Cách dùng:

mô tả 1 hành động ra mắt ở tương lai dựa trên thực tế, có căn cứ ở lúc này

Ex: Look at the dark clouds in the sky. It is going lớn rain.

mô tả dự định sinh hoạt tương lai (đã được đưa ra quyết định hoặc có kế hoạch từ trước)

Ex: I have saved enough money. I am going to lớn buy a house.

Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu thông thường sẽ có những trường đoản cú sau: next month/week/.., tomorrow, in 3 days, soon, in the future, tonight,...

11. TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN - FUTURE CONTINUOUS

Cấu trúc:

Câu khẳng định: S + shall/will + be + V-ing + O

Câu bao phủ định: S + shall/will + not + be + V-ing

Câu hỏi: Shall/Will + S + be + V-ing ?

Cách dùng:

mô tả 1 hành vi đang xảy ra tại một thời điểm sau đây

Ex: At 10 AM tomorrow, I will be doing my final test on economics.

mô tả 1 hành động có kế hoạch diễn ra vào thời điểm ví dụ trong tương lai

Ex: She will be having a class at 9.30 on Sunday morning. 

biểu đạt 2 giỏi nhiều hành vi sẽ xẩy ra đồng thời sau này

Ex: This time tomorrow, I will be going to Hanoi and you will be sitting for the test. 

Dấu hiệu nhấn biết:

Trong câu thường có những từ bỏ sau: in the future, this time next week/month/year/.., at + giờ rõ ràng + thời gian ở tương lai (at 9 am tomorrow),...

12. TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH - FUTURE PERFECT

Cấu trúc:

Câu khẳng định: S + shall/will + have + PII

Câu phủ định: S + shall/will + not + have + PII

Câu hỏi: Shall/Will + S + have + PII ?

Cách dùng:

miêu tả 1 hành vi sẽ hoàn toàn trước 1 thời điểm về sau

Ex: By the end of next week, I will have completed my first book. 

diễn đạt 1 hành động sẽ hoàn toàn trước 1 hành vi khác trong tương lai 

Ex: Before you come back, she will have written this letter.

Dấu hiệu dìm biết:

Trong câu thường sẽ có những từ bỏ sau: by the time, by then, by the over of, prior to lớn the time, before, after, when,...

NGÀY 2: CÂU BỊ ĐỘNG

Câu bị động được dùng trong số những trường hòa hợp nào? khi không cần nhắc tới tác nhân gây hành vi (do tình huống đã quá rõ ràng hoặc ko quan trọng)

Ex: The road has been repaired.

lúc ta lưỡng lự hoặc quên fan thực hiện hành động

Ex: The money was stolen.

Khi chúng ta quan vai trung phong đến bạn dạng thân hành vi hơn là người thực hiện hành động. 

Ex: This book was published in Vietnam. 

Cách chuyển câu chủ động sang bị động:

S + V + O => S + BE + PII + (BY…)

Ex: They will finish this work tomorrow.

=> This work will be finished (by them) tomorrow.

Cấu trúc câu tiêu cực ở các thì: Hiện tại đơn: 

S + am/is/are + PII

Ex: I vày my work with care => My work is done with care.

Hiện tại tiếp diễn: 

S + am/is/are + being + PII

Ex: Trang is making a cake => A cake is being made by Trang.

Hiện tại trả thành: 

S + have/has + been + PII

Ex: They have finished the demo => The demo has been finished (by them).

Quá khứ đơn: 

S + was/were + PII

Ex: The man bought a new oto => A new car was bought by the man.

Quá khứ tiếp diễn: 

S + was/were + being + PII

Ex: She was marking the papers => The papers were being marked by her.

Quá khứ trả thành: 

S + had been + PII

Ex: We had repaired the oto => The car had been repaired by us.

Tương lai đơn: 

S + will/shall + be + PII

Ex: David will clean the floor => The floor will be cleaned by David.

Tương lai gần: 

S + am/is/are + going to be + PII

Ex: They are going to rent a house => A house is going to be rented.

Tương lai trả thành: 

S + will/shall + have been + PII

Ex: He will have done the cleaning => The cleaning will have been done.

Các kết cấu bị rượu cồn đặc biệt: S + modal verb + be + PII

Dùng để chỉ hành động xảy ra trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Ex: I must do this homework => This homework must be done.

S + modal verb + have been + PII

Dùng nhằm chỉ những hành vi cần bắt buộc làm hoặc đáng lẽ phải xảy ra trong vượt khứ hoặc những hành vi được suy đoán chắc chắn là đã xẩy ra trong quá khứ.

Ex: We should have read this book => This book should have been read.

Thể nhờ bảo: S + have/get + something + PII

Dùng khi diễn đạt 1 hành động mà họ không từ bỏ làm cơ mà để tín đồ khác làm.

Ex: I had my house redecorated last year.

Với rượu cồn từ: need/ want/ require/ deserve

S + need/ want/ require/ deserve + V-ing => S + need/… + lớn be + PII

Ex: My shoes need polishing => My shoes need to lớn be polished.

The floor wants cleaning => The floor wants to lớn be cleaned.

 These vases require careful handling => These vases requires lớn be carefully handled.

The article deserves reading => The article deserves lớn be read.

Cấu trúc: It’s your duty to lớn V => You are supposed khổng lồ V

Ex: It’s your duty to lớn lock all the doors => You are supposed khổng lồ lock all the doors.

Câu mệnh lệnh: V + O + (Adv) => Let + O + be + PII

Ex: Write your name on this sheet of paper

=> Let your name be written on this sheet of paper.

Cấu trúc: S + want/ like/ expect… + sb + lớn V=> S + want/ like/ expect… + sth + lớn be + PII

=> The teacher wants our lessons lớn be prepared carefully.Ex: The teacher wants us to prepare our lessons carefully.

Cấu trúc: S + begin/ start/ continue… + khổng lồ V => S + begin/ start/ continue… + khổng lồ be + PII

=> Clothes began khổng lồ be sold at Christmas.Ex: They began to lớn sell clothes at Christmas.

Với đụng từ “let/make” 

S + let/make + O + V => S + be allowed/ permitted/ made + khổng lồ V

Ex: They don’t let reporters enter this room.

=> Reporters aren’t allowed lớn enter this room.

My teacher made me vì chưng a lot of homework.

Xem thêm: Tranh Treo Tường Phòng Làm Việc, Mẫu Tranh Treo Tường Nào Dành Cho Phòng Làm Việc

=> I was made to vì a lot of homework by my teacher.

fashionssories.com ao ước rằng bài viết này để giúp đỡ bạn nắm được cách thực hiện 12 thì trong giờ Anh một cách bao gồm hệ thống. Hãy ôn luyện thật các để nỗ lực chắc con kiến thức các bạn nhé. Hẹn chạm chán lại các bạn trong phần sau!

Bạn có thể xem các phần tiếp theo của suốt thời gian 10 ngày học tập ngữ pháp tại đây:

Phần 2: Lộ Trình Học Ngữ pháp Ngày 3 - 4 - 5 - 6

Phần 3: Lộ Trình Học Ngữ pháp Ngày 7 - 8

Phần 4: Lộ Trình Học Ngữ pháp Ngày 9 - 10

-----------------------------------------

Tìm phát âm thêm các khóa học tập tại GLN / fashionssories.com English - khối hệ thống Trung tiếng Anh và Luyện Thi IELTS uy tín nhất tại Hà Nội và sài gòn :

Hệ Thống Trung chổ chính giữa Anh Ngữ GLN / fashionssories.com:

Hà Nội: (024) 6652 6525 TP. HCM: (028) 7301 5555 fashionssories.com: Số 4, ngõ 54 Nguyễn Thị Định, thủ đô hà nội fashionssories.com: Số 27 nai lưng Đại Nghĩa, hà nội fashionssories.com: biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp B8, ngõ 128 Thụy Khuê, hà nội fashionssories.com: Số 7, con đường số 2, Cư Xá Đô Thành, Q.3, thành phố hồ chí minh fashionssories.com: Số 2, tầng 1, tòa C2, vinhomes riverside Central Park, Q. Bình Thạnh, tp.hcm GLN: Tầng 1 & 12, Tòa bên Handico Phạm Hùng, Mễ Trì, trường đoản cú Liêm, tp hà nội GLN: Tầng 1 & 8, Tòa bên Coalimex 33 Tràng Thi, trả Kiếm, tp hà nội