GIÁO TRÌNH UNREAL ENGINE 4

Đây là hướng dẫn tổng quát về Unreal Engine 4 đến diễn họa kiến trúc.

Bạn đang xem: Giáo trình unreal engine 4

Mình sẽ update theo kiến thức và đóng góp của các bạn theo thời gian.

Đang xem: Giáo trình unreal engine 4

Đây là hướng dẫn tổng quát về Unreal Engine 4 mang đến diễn họa kiến trúc. Mình sẽ update theo kiến thức và đóng góp của các bạn theo thời gian.Đây l hưng dn tng qut v Unreal Engine 4 mang đến din ha kin trc. Mnh s update theo kin thc v đng gp ca cc bn theo thi gian.Li ni đu, phía trên l bn dch li ca file “Architectural Visualization in Unreal Engine 4 – Community Guide” ca cc UE4 thành viên nhưng sau ny ko r sao host li ko tip tc pht trin v đ đng trang hưng dn ny. Mnh s dch li theo  mnh c b sung v chnh sa, theo khiếp nghim (cn rt non) vào 3ds Max đ h tr mang đến cc bn mun hc UE4. C g sai st th gp  đ mnh sa cha v b qua nh. Be nice! Mt s thut ng, v kh dch v ko mun không nên ngha ca ca c t phải mnh không dch m đ nguyên, cc bn ko hiu chu kh google v tm hiu thêm vy. Cm ơn đ đc! ………………………………………………………………………………………………………………. 3 A. Models – 3ds MAX ……………………………………………………………………………………………………………………….. 3 1.  ………………………………………………………………………………………………………………………… 3 2. Polygon optimization) …………………………………………………………………………………. 4 3.  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 5 4. UV Mapping …………………………………………………………………………………………………………………………… 6 5. Light Mapping ………………………………………………………………………………………………………………………… 6 6. Collision ……………………………………………………………………………………………………………. 7 7. LOD ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 8. FBX export …………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 9. Blender workflow ……………………………………………………………………………………………………………………. 8 B.  – SpeedTree ……………………………………………………………………………………………………………………. 8 C.

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 9 1.  ………………………………………………………………………………………………………………… 9 2.  …………………………………………………………………………………………………………………….. 9 D.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 E. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 II. UE4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 A.  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 B.  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 1.  ……………………………………………………………………………………………………………………. 12 2.  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 C. Nh ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 1. Import SpeedTree ………………………………………………………………………………………………………………….. 14 2. Grass ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 D. (static)………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Máy Lọc Nước Ao Smith G2 - Máy Lọc Nước Ro Aosmith G2 5 Lõi

14 E.